Vad är ett ackordsförslag?

Innehållsförteckning

Vad är ett ackordsförslag?

Vad är ett ackordsförslag?

Om gäldenären ansöker om det kan rätten kalla till en förhandling om offentligt ackord mellan gäldenären och borgenärerna. Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs.

Vad är ackordsförfarande?

1 § Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer. Ackordsförfarande enligt lagen sker under medverkan av god man. ... I konkurslagen (1987:672) finns bestämmelser om ackord i konkurs. Om skuldsanering föreskrivs i skuldsaneringslagen (1994:334).

Vad är Tvångsackord?

offentligt ackord (tvångsackord) är ett förfarande där en kvalificerad majoritet av borgenärerna kan samtycka till ackord, som sedan fastställs att gälla för samtliga borgenärer, kända som okända, enligt konkurslagen respektive lagen om företagsrekonstruktion.

Vad är syftet med företagsrekonstruktion?

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord).

Vilka regler gäller för offentligt ackord?

Ett offentligt ackord förutsätter att gäldenären ansöker om detta hos tingsrätten, som ska ta ställning till om det finns förutsättningar att inleda en ackordsförhandling (3 kap. 1 § FrekL). I praktiken är det rekonstruktören som agerar mot såväl rätten som mot borgenärerna.

Vad gäller vid ackord?

Vad innebär ackord? Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär på obestånd och dennes borgenär. Vid uppgörelsen kan borgenären komma att skriva ner skulderna till en viss procent av de ursprungliga beloppen.

Vad innebär rekonstruktion för aktieägare?

En rekonstruktion innebär i korthet att företaget ansöker om ackord och på så sätt kan få sina skulder nedskrivna så lågt som till 25 procent. Under ett ackordsförfarande förhandlar rekonstruktören med ditt företags borgenärer (fordringsägare) om nedsättning av företagets skulder.

Vilka fordringar omfattas av ackord?

Skulder som uppkommit före rekonstruktionen och där fordringsägaren saknar förmånsrätt omfattas av ackord. Det gäller ofta de flesta varu- och tjänsteleveranser, skatteskulder, skulder till tillgångar med återtagandeförbehåll till den del tillgångens värde understiger den totala skulden samt lån utan säkerhet.

Vad innebär en rekonstruktion av ett företag?

En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. ... Rekonstruktören skall tillse att gamla skulder inte betalas och att nya inköp görs kontant.

Vad menas med rekonstruktion av ett företag?

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men möjlighet att på sikt överleva. Företaget skyddas mot konkurs och utmätning för att få möjlighet att ombilda och återuppbygga sin verksamhet. ... Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser den en rekonstruktör.

Relaterade inlägg: