Vad betyder symbolen skadligt?

Innehållsförteckning

Vad betyder symbolen skadligt?

Vad betyder symbolen skadligt?

Märket betyder att produkten kan vara skadlig om den kommer i kontakt med din hud, ögon eller lungor. Du ska inte få den på huden eller andas in eller svälja något av innehållet. Vissa produkter kan också ge hudallergi.

Vad betyder miljöfarlig symbol?

Farosymbolen betyder att produkten kan vara farlig för miljön. En produkt som är märkt med ”Miljöfarlig” är giftig för djur och växter i miljön. De kemiska ämnen som finns i miljöfarliga produkter kan ibland också vara svåra att brytas ned i miljön och ansamlas i näringskedjan.

Vad betyder symbolen oxiderande?

Märket betyder att produkten kan förvärra en brand samt reagera, brinna eller explodera om den kommer i kontakt med brännbara ämnen eller material. Oxiderande produkter ska förvaras på avstånd från öppen eld och brandfarliga produkter.

Vad betyder varningssymbolen?

Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemisk produkt. ... I märkningen ska finnas faropiktogram, signalord, samt faro- och skyddsangivelser eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser.

Vilka produkter är miljöfarliga?

  • Ammunition som innehåller bly.
  • Användning av tvåkomponentsepoxi vid relining.
  • Formaldehyd i träbaserade skivor.
  • Kadmium i gödselmedel.
  • Klorerade lösningsmedel.
  • Kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor.
  • Plastpartiklar i kosmetiska produkter.
  • Vissa hälso- och miljöfarliga produkter och varor.

Vad är ett Faropiktogram enligt CLP-förordningen ge exempel?

Om du släpper ut kemiska produkter på marknaden måste du därför informera om farorna och hur man kan skydda sig själv och miljön. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen. ... CLP-förordningen har ersatt äldre regler om märkning av kemiska produkter i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7).

Relaterade inlägg: