Vad ställs för krav på din personliga skyddsutrustning som exempelvis dina kläder?

Vad ställs för krav på din personliga skyddsutrustning som exempelvis dina kläder?

Vad ställs för krav på din personliga skyddsutrustning som exempelvis dina kläder?

Det kan till exempel vara hörselskydd, skyddshjälm, skyddshandskar, ögonskydd, andningsskydd, skyddsskor och fallskydd. Uniformer och vanliga arbetskläder räknas inte som personlig skyddsutrustning. Arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att den valda utrustningen skyddar arbetstagaren tillräckligt väl.

I vilket regelverk kan du hitta kraven på personlig skyddsutrustning?

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter. Föreskrifterna gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.

Vem är ansvarig för att du vet vilken skyddsutrustning som gäller i ditt arbete?

Arbetsgivaren ansvarar för den personliga skyddsutrustningen. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustning som arbetstagaren behöver för arbetet. Arbetsgivaren ska också se till att den fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att använda.

När skall personlig skyddsutrustning användas och vem ska tillhandahålla den?

Enligt 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen (AML) skall personlig skyddsutrustning användas endast om betryggande skydd mot ohälsa och olycksfall inte kan nås på annat sätt. De skador man vill skydda mot kan hänga samman med mekaniska risker, kemiska risker, smittrisker, buller, hetta, kyla m.m. Enligt 2 kap.

Vilken personlig skyddsutrustning ska normalt användas på en byggarbetsplats?

Vissa byggarbetsplatser kräver varselväst och att den används hela tiden. Skor ska ha både tåskydd och trampskydd. Vid arbete på lutande tak väljs skor med god friktion. Skon bör ha tillräcklig böjförmåga och tåskydd som är anpassat för knästående arbete.

När ska arbetsgivaren tillhandahålla skyddskläder?

Det finns inte några regler som säger att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder. Däremot är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla skyddskläder. Arbetsgivaren ska göra en analys för att ta reda på riskerna i arbetet och bedöma vilken personlig skyddsutrustning som eventuellt krävs.

Hur får skyddsombudet sitt uppdrag?

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

  1. utbildning.
  2. ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön.
  3. delta vid planering av nya lokaler.
  4. begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
  5. avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.

Vad krävs för arbete på väg?

För att du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens, dvs Arbete på väg Steg 1.1. Kompetenskravet ställs på alla som arbetar på vägen oavsett vilken tid arbetet tar eller vilka arbetsuppgifter som utförs.

Vilka skyddsutrustningar rekommenderas speciellt vid arbete med hammare?

Skon bör ha tillräcklig böjförmåga och tåskydd som är anpassat för knästående arbete. Till personlig skyddsutrustning ska det finnas information om förvaring, användning, rengöring, underhåll och service. Skydddsutrustning som täcker kroppen ska vara ventilerad eller kunna absorbera svett.

Har du som personal någon skyldighet när det gäller Brandutbildning?

För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är den viktigaste lagen när det handlar om brandskyddsarbete.

Relaterade inlägg: