Vad menas med tak värde?

Innehållsförteckning

Vad menas med tak värde?

Vad menas med tak värde?

TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitet) eller som det heter på engelska OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett enkelt, praktiskt och kraftfullt nyckeltal för att övervaka och förbättra effektiviteten i dina tillverkningsprocesser (maskiner, celler, linjer, fabriker).

Hur räknar man effektivitet?

OEE = Producerad godkänd mängd / teknisk maximal mängd 60 godkända bitar på ett 8-timmars skift när man i full hastighet kan producera 10 i timmen ger ett OEE på 75 procent (60 / (10x8) = 60 / 80 = 0,75).

Vad betyder Anläggningsutbyte?

Anläggningsutbyte – Ett mätetal som ger ett värde på hur effektiv en process är i avseende på produktionshastighet. Kvalitetsutbyte – Ett mätetal som anger hur stor andel av produktionen som är godkänd.

Hur räknar man ut produktionseffektivitet?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) (svenska: TAK eller UTE (Utrustningens Totala Effektivitet)) är nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet. Faktorerna som ingår i TAK-värdet är: T: Tillgänglighet (Hur stor andel av den planerade drifttiden användes till produktion)

Vad är Kvalitetsutbyte?

Kvalitetsutbyte mäter hur stor andel av de varor som producerats måste antingen omarbetas eller kasseras.

Vad är TAK metoden?

TAK - står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte och är ett mått på utrustningseffektivitet. Tillgänglighet - den tid som maskinen verkligen producerar jämfört med den planerade drifttiden. Anläggningsutnyttjandet - den verkliga produktionshastigheten jämfört med maximal hastighet.

Hur räknar man ut produktivitet?

Produktivitet är ett användbart mått på effektiviteten i produktionen. Man mäter den genom att dividera förädlingsvärdet, alltså värdet på det som produceras, med antalet arbetade timmar. Om produktionen skapar ett stort värde per arbetstimme är produktiviteten hög och tvärtom.

Vad är Takvärde?

I sin enklaste form är TAK-värdet detsamma som relationen mellan verklig produktion och den teoretiskt möjliga produktionen under samma tidsenhet. För att nå ett värde på 100% krävs att utrustningen har producerat felfria produkter med full hastighet från det att skiftet började till dess det slutade.

Hur lyder förkortningen för begreppet Anläggningseffektivitet?

Inga särskilda förkunskaper krävs. Anläggningseffektivitet, TAK (eller OEE), handlar om hur du kan få ut mer produktion ur en anläggning.

Vad betyder Takvärde?

TAK är ett viktigt nyckeltal som visar hur stor del av den planerade produktionstiden som faktiskt är produktiv. Uttrycket används som ett synonym till den engelskans OEE, som står för Overall Equipment Effectiveness. Genom att veta sitt TAK/OEE-värde får man en tydlig siffra på sin anläggningseffektivitet.

Relaterade inlägg: