Vad är amp guiden?

Innehållsförteckning

Vad är amp guiden?

Vad är amp guiden?

Arbetsmiljöplanen är ett samlingsdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen och ett styrmedel för ett säkert och tryggt arbete. För att förenkla framtagandet av en arbetsmiljöplan har ett malldokument utarbetats, den så kallade AMP-Guiden (Arbetsmiljöplan-Guiden).

Vad är en arbetsmiljöplan?

Arbetsmiljöplanen ska innehålla en beskrivning av vilka regler som gäller vid byggarbetsplatsen, hur den är organiserad och så en beskrivning av riskerna samt hur dessa ska förebyggas. Mer detaljerad information finns i Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

När ska en arbetsmiljöplan tas fram?

När behövs en arbetsmiljöplan? Arbetsmiljöplanens syfte är att förebygga arbetsmiljörisker i byggskedet. Om det krävs en arbetsmiljöplan, ska den tas fram under planeringen och projekteringen. Arbetsmiljöplanen måste vara klar när det första praktiska byggnads- eller anläggningsarbetet startar.

Vad innehåller amp?

Vad ska arbetsmiljöplanen innehålla?

  • De regler som gäller på arbetsplatsen.
  • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
  • De åtgärder som ska förhindra olycksfall.

När krävs förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket?

Som byggherre ska du anmäla en byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket om något av följande gäller: Byggnads- eller anläggningsarbete kommer att pågå under mer än 30 arbetsdagar på byggarbetsplatsen och mer än 20 personer kommer att arbeta samtidigt på byggarbetsplatsen vid något tillfälle.

Vad händer om arbetsmiljöplan saknas?

Sanktionsavgifter ska betalas om: Arbetsmiljöplan inte har upprättats innan byggarbetsplatsen har etablerats. Arbeten enligt 12a§ behöver utföras eller byggarbetsplatsens storlek uppfyller krav på förhandsanmälan. Arbeten som pågår kortare tid, än 2 dagar i följd, undantas från sanktion, men inte från kravet!!

Vilka är projektörer?

En projektör arbetar med utveckling, planering och projektering i olika branscher. Som projektör kan du arbeta inom alla olika områden och arbetsuppgifterna kan därför se väldigt olika ut. Allt ifrån kostnadsberäkning till planering och kontakt med andra aktörer så som fastighetsägare, förvaltningar och myndigheter.

När ska en förhandsanmälan göras?

Som byggherre ska du anmäla en byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket om något av följande gäller: Byggnads- eller anläggningsarbete kommer att pågå under mer än 30 arbetsdagar på byggarbetsplatsen och mer än 20 personer kommer att arbeta samtidigt på byggarbetsplatsen vid något tillfälle.

När ska man ha en bas-p?

Arbetsmiljölagen slår fast att den som ansvarar för ett byggprojekt ska utse två byggarbetsmiljösamordnare. Dels BAS-P för planering och projektering, dels BAS-U för utförandefasen, alltså själva bygget.

Relaterade inlägg: