Vad är flytande kreosot för något?

Innehållsförteckning

Vad är flytande kreosot för något?

Vad är flytande kreosot för något?

Kreosot från trätjära är en lätt gulaktig, transparent vätska som utvinns genom destillation av kreosotolja, det vill säga trätjära. Det är en svart oljelik produkt som erhålls vid kolning av i synnerhet tallstubbar men även bokved.

Vad innehåller slipers?

Slipers och telefonstolpar är nästan alltid impregnerade med kreosot eller CCA (krom, koppar och arsenik). Kreosotimpregnerat trä får inte användas på lekplatser, i leksaker, i odlingsbehållare eller i konstruktioner där det finns risk att virket ofta kommer i kontakt med huden.

Hur vet jag att det är kreosot?

Du känner igen kreosot genom träets karaktäristiska svarta eller bruna färg och lukten av tjära. Varma dagar kan träet ”svettas”.

Får man sälja slipers?

De nu godkända träskyddsmedel som består av kreosot får bara användas till att impregnera järnvägs- slipers och till linjebyggnad, till exempel telefonstolpar. ... Trä behandlat med impregneringsmedel som inne- håller arsenikföreningar (CCA-medel) är helt förbjudet att sälja inom EU.

När förbjöds kreosot?

Användningen av kreosot begränsades först på 1980-talet. Innan dess var inte användning av kreosotimpregnerat virke i byggnader reglerad. Därför kan kreosot förekomma i äldre bostäder. Idag får kreosot bara användas av yrkesfolk med specialutbildning.

Vad används slipers till?

Medlen används uteslutande för impregnering av snickerier. Kreosotolja framställs ur stenkol och används i Sverige huvudsaklingen för impregnering av stolpar, järnvägssliprar och virke till marina anläggningar.

Vad kostar det att slänga slipers?

roli. Det beror i vilken kommun man bor. Vissa kommuner klassar det som miljöfarligt avfall och vill ha en avgift per kilo för att ta emot slipers och tryckt virke.

Var kan man slänga slipers?

Högst 5 st slipers per besökare och dag kan lämnas på våra återvinningscentraler. Maxlängd per sliper är 3 m. Vid större mängd kontakta Sysavs kundservice.

Hur länge är kreosot giftigt?

Ämnena antracen, fluoranten, pyren och fenantren i kreosot har så kallade PBT-egenskaper, de är långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska). För dessa ämnen gäller generellt att de är farliga under lång tid efter träets behandling.

Vad impregnerades telefonstolpar med förr?

Kreosot används idag för industriell impregnering av järnvägssliprar samt el- och telefonstolpar. Användningen av kreosot begränsades först på 1980-talet. Innan dess var inte användning av kreosotimpregnerat virke i byggnader reglerad. Därför kan kreosot förekomma i äldre bostäder.

Relaterade inlägg: