Vad är digital kompetens?

Innehållsförteckning

Vad är digital kompetens?

Vad är digital kompetens?

Digital kompetens i läroplaner Skolverket definierar fyra aspekter av digital kompetens: Att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Vad betyder likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg?

Förskolans och skolans arbete för att utveckla den digitala kompetensen hos barn, ungdomar och vuxna bör vara en likvärdighets- och demokratifråga. För att utveckla denna nyckelkompetens krävs bland annat att den integreras i förskolans och skolans olika aktiviteter och ämnen samt i arbetet mot våld.

Vad är digital kompetens i förskolan?

Ett sätt för barnen att utveckla sin digitala kompetens kan exempelvis vara genom att de själva får möjlighet att undersöka ett fenomen, genom att skapa och samarbeta med digitala verktyg. Personalen behöver planera undervisningen, vara med och utmana barnen i sitt undersökande.

Hur internet kan vara en lärmiljö för barn?

En tillgänglig lärmiljö där det finns digital kompetens och tillgängliga digitala verktyg kan ge barn och elever förutsättningar att lära, förstå och utvecklas på olika sätt. Det behövs kunskap om hur de digitala verktygen kan anpassas och användas utifrån barnets eller elevens förutsättningar och styrkor.

Vad är digitala verktyg Skolverket?

Att använda digitala verktyg för att öka elevernas lärande innebär att ha kompetens att välja verktyg utifrån vad som bäst gagnar elevernas lärande, analoga som digitala, vid varje enskilt lärtillfälle.

Vad är en kompetens?

Kompetens är förmågan att omsätta personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter, kunskaper, färdigheter och motivation i beteenden som är avgörande för en särskild arbetsprestation.

Vad är digitalisering i skolan?

Skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Där har rektor, skolchef och huvudman en central roll. Här får du kunskap om vilka förändringar som är aktuella och vad de innebär för din verksamhet. Digital teknik har skapat nya förutsättningar för arbete och samarbete.

Vad är Digitalitet?

– egenskapen att vara digital (till skillnad från analog); – livsmiljö präglad av digital teknik. Ordet används mycket i pedagogik om behovet av att lära barn att behärska datorer och internet.

Vad är IT i förskolan?

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och syftar till den kommunikation som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg. Med digitala verktyg menas datorer, lärplatta, digitalkamera, mobiltelefon och alla former av teknik som används för att kommunicera någonting.

Hur påverkas barn av digitaliseringen?

Digitaliseringen leder till ett behov av att ge barn kunskaper för att kritiskt kunna granska information. De behöver adekvat digital kompetens för att kunna navigera i de digitala medierna. Även om förskolebarnen ännu inte använder sociala medier så kommer de sannolikt att göra det snart.

Relaterade inlägg: