Vad har kommissionen för uppgifter?

Innehållsförteckning

Vad har kommissionen för uppgifter?

Vad har kommissionen för uppgifter?

Kommissionen bidrar till att forma EU:s övergripande strategier, föreslår nya EU-lagar och ser till att de följs, tar fram initiativ och förvaltar EU:s budget.

Vilka är det som kommissionen representerar?

Den övervakar medlemsstaternas tillämpning av unionens fördrag och unionsrätten, under kontroll av EU-domstolen, med möjlighet att inleda överträdelseförfarande mot medlemsstater som inte fullföljer sina åtaganden. Kommissionen representerar även unionen i dess internationella förbindelser.

Vem kan avsätta kommissionen?

När en ny kommission ska väljas föreslår medlemsländerna sina egna kandidater. När parlamentet godkänt kommissionens ordförande tar han eller hon, tillsammans med EU-ländernas regeringar, fram förslag på de övriga kommissionärerna. ... Europaparlamentet kan också avsätta EU-kommissionen.

Hur ofta träffas EU-kommissionen?

Gemensamt för alla insatser är att de ska främja EU:s gemensamma intressen. En ny kommission utses vart femte år. EU-kommissionens ordförande från 1 december 2019 är Ursula von der Leyen från Tyskland.

Vad gör EU-kommissionens ordförande?

EU-kommissionens ordförande – Ursula von der Leyen Leder kommissionens arbete med att genomföra EU-politiken. Deltar i G7-möten. Deltar i större debatter i Europaparlamentet och mellan EU-ländernas regeringar i ministerrådet.

Vad kommissionens ministerrådets och parlamentets funktion?

Ministerrådet heter formellt Europeiska unionens råd men kallas oftast för ministerrådet eller rådet. När ministerrådet samlas deltar ministrar från EU-ländernas regeringar. Uppdraget är att, tillsammans med Europaparlamentet, förhandla och ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar.

Vad menas med subsidiaritetsprincipen?

Det allmänna syftet med subsidiaritetsprincipen är att garantera en lägre instans en viss grad av självständighet gentemot en högre instans, eller en lokal myndighet i förhållande till den centrala makten.

Vad heter den som för tillfället leder denna kommission?

Europeiska kommissionens ordförande, eller enbart kommissionsordföranden, är en hög befattning inom Europeiska unionen som leder Europeiska kommissionen, unionens ”regering”.

Hur utses medlemmarna i kommissionen?

De nominerade kommissionärerna frågas ut av Europaparlamentets utskott för det tilltänkta ansvarsområdet. ... Om alla 27 kommissionärskandidater godkänns efter utfrågningen röstar Europaparlamentet om de ska godkänna kommissionen som helhet. Därefter utses kommissionärerna formellt av Europeiska rådet.

Hur mycket styr EU?

EU-länderna kan ta gemensamma beslut om fem olika typer av lagar och regler som är olika styrande. Vissa är bindande och måste följas, medan andra är rekommendationer. Det hör ihop med hur mycket EU har rätt att bestämma i en fråga. Ibland behövs detaljerade lagar som ska följas på samma sätt i alla länder.

Relaterade inlägg: