Vad menas med att arbetsrätten är en social skyddslagstiftning?

Innehållsförteckning

Vad menas med att arbetsrätten är en social skyddslagstiftning?

Vad menas med att arbetsrätten är en social skyddslagstiftning?

Arbetsrätten som social skyddslagstiftning och som medel att begränsa arbetsgivarens ensidiga rätt att styra över anställningen får därför inte efterges. Inriktningen av det fackliga arbetet med arbetsrätten bör ske på följande fem områden, Förstärkning i avtal mot diskriminering.

Vilka lagar är dispositiva arbetsrätt?

Arbetstidslagen (ATL), SFS 1982:673 Lagen är dock dispositiv, det vill säga att det går att avtala om andra regler, vilket görs genom de kollektivavtal som sluts. Kollektivavtalets regler får dock inte innebära att den anställde får sämre villkor än vad som följer av EG:s arbetstidsdirektiv.

Vad är kollektiv arbetsrätt?

Inom den kollektiva arbetsrätten behandlas frågor om kollektivavtal samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer och deras inbördes förhållande. Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), som tillkom 1976, är här en central lag. ... Två centrala lagar inom detta område är arbetsmiljölagen och arbetstidslagen.

Vad menas med och vad innefattas i arbetsrätten?

Det handlar om allt från rätten till ledighet och semester, till rätten att arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö ur hälsosynpunkt. Många av lagarna är så kallade dispositiva vilket innebär att de kan ändras efter avtal, till exempel kollektivavtal. Följande lagar faller under arbetsrätten: Arbetsmiljölagen (AML)

Vilka av följande lagar kan man säga ingår i arbetsrätten?

Lagen om anställningsskydd (LAS) Den innehåller regler om anställningsformer och om uppsägning. Vissa delar av LAS är tvingande och de går inte att ändra genom avtal. Andra delar kan kompletteras och ersättas med kollektivavtal, till exempel när det gäller uppsägningstider och turordningsregler.

Vad menas med arbetsrättslagstiftning?

- Arbetsrättslagstiftning​​ är den lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. i den här förordningen finns det lagar som gör det rättvist för den anställde, detta för att säkerhetsställa att ingen blir orättvist behandlad.

Vilka lagar påverkas av kollektivavtal?

Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen och Förtroendemannalagen är några av de viktigaste lagarna som styr arbetslivet. Dina rättigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. Om det inte finns något kollektivavtal gäller endast lagarna.

Hur vet man att en lag är Semidispositiv?

Dispositiv lag är sådan lag som man kan avtala bort mellan avtalsparter. Semidispositiv lag är däremot när lagen kan avtalas bort men bara på något särskilt sätt.

Vad menas med arbetsrätt vilka är arbetsrättens två huvuddelar?

Den svenska arbetsrätten består av två olika delar, dels den kollektiva arbetsrätten och dels den individuella arbetsrätten: Individuell arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, exempelvis lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen och diskrimineringslagen.

Vilka är de specifika rättsverkningar som ett kollektivavtal medför?

3.1 Kollektivavtalets rättsverkningar De grundläggande reglerna om kollektivavtalets rättsverkningar finns i 26 och 27 § § MBL, där medlemsbundenhet och avtalets normerande verkan för arbetstagarnas anställningsvillkor tas upp. En annan rättsverkan är den fredsplikt som uppkommer när ett kollektivavtal har träffats.

Relaterade inlägg: