Vad är en Läkemedelsbiverkning och vilka är de vanligaste biverkningarna av läkemedel?

Vad är en Läkemedelsbiverkning och vilka är de vanligaste biverkningarna av läkemedel?

Vad är en Läkemedelsbiverkning och vilka är de vanligaste biverkningarna av läkemedel?

Med läkemedelsbiverkning menas vilken som helst icke önskad skadlig verkning orsakad av ett läkemedel. Det kan bero på läkemedlets förhöjda farmakologiska (läkande) effekt eller läkemedlets verkan på annat än det önskade verkningsstället. Ofta när man talar om biverkningar använder man termen "sidoeffekt".

Vad betyder biverkningar är dosberoende?

Typ A-biverkningar (A från engelskans augmented) Karaktäristiskt är att dessa biverkningar kan relateras till läkemedlets verkningsmekanism, vilket innebär att de oftast är förutsägbara och dosberoende. Exempel är sedation av anxiolytika och perifera ödem av kalciumantagonister.

Vad menas med dosberoende och icke dosberoende biverkningar?

Utmärkande för typ A-reaktioner är biverkningar som är teoretiskt förutsägbara, vanligen dosberoende och försvinner oftast på sänkt dos eller vid utsättning av läkemedlet. Typ B-reaktioner innebär vanligen en påverkan som man inte väntar sig utifrån de kända farmakologiska effekterna av läkemedlet.

Vad menas med biverkningar av ett läkemedel?

Biverkningar. Ett läkemedel har en önskad effekt på en sjukdom eller något besvär, men med den följer även oönskade effekter, så kallade biverkningar.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av läkemedel?

Med hjälp av en ny diagnostisk checklista från Socialstyrelsen kan det bli enklare att identifiera läkemedelsbiverkningar och andra ofta förbisedda orsaker till äldres ohälsa. I listan räknas symtom som är vanliga hos äldre upp, till exempel yrsel, trötthet, sömnsvårigheter och dålig aptit.

Vilka orsaker kan finnas till att koncentrationen av läkemedel i kroppen blir för hög?

Många av de förändringar som sker i kroppen med stigande ålder, påverkar hur läkemedel tas upp, fördelas, omvandlas och utsöndras från kroppen. Ofta blir resultatet att läkemedel dröjer kvar längre i kroppen. Detta kan i sin tur medföra att de får en förlängd verkan och att halter byggs upp till skadligt höga nivåer.

Vad är de vanligaste biverkningarna?

Exempel på några typiska läkemedelsbiverkningar

 • Muntorrhet.
 • Trötthet.
 • Diarré
 • Förstoppning.
 • Illamående.
 • Lågt blodtryck.
 • Urinretention.
 • Sexuella biverkningar, till exempel impotens.

Varför ska tabletter och kapslar ges med vätska?

Tabletter, kapslar och pulver ska alltid intas med riklig mängd vätska och i sittande ställning. Läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar i halsen. Mixturer och droppar är flytande läkemedel som ska tas genom munnen.

Vilka är de vanligaste Läkemedelsbiverkan?

Med hjälp av en ny diagnostisk checklista från Socialstyrelsen kan det bli enklare att identifiera läkemedelsbiverkningar och andra ofta förbisedda orsaker till äldres ohälsa. I listan räknas symtom som är vanliga hos äldre upp, till exempel yrsel, trötthet, sömnsvårigheter och dålig aptit.

Vilka två typer av biverkningar finns det?

Biverkningar brukar delas in i olika klasser utifrån ett teoretiskt resonemang kring uppkomstmekanismen:

 • Typ A – förväntade utifrån den farmakologiska verkningsmekanismen, samt dosberoende. ...
 • Typ B – oväntade, sällan dosberoende. ...
 • Typ C – ökad risk för insjuknande av annan sjukdom.

Relaterade inlägg: