Var Bordlagd?

Innehållsförteckning

Var Bordlagd?

Var Bordlagd?

En bordläggning innebär att beslutet skjuts upp till ett kommande sammanträde och att inget ytterligare, till exempel en ny utredning, ska eller får tillföras ärendet.

Är bordlagt ärende?

Ett bordlagt ärende är ett beslut eller en debatt, som skjuts upp till ett sammanträde (se även https://www.startaegetinfo.se/motesprotokoll) vid ett annat tillfälle. Generellt krävs stöd av aktieägare med mer än hälften av rösterna för att bordläggning ska bli aktuell. ...

Varför bordläggning?

Betänkandet är utskottets förslag till riksdagsbeslut. Inför debatt och beslut i kammaren bordläggs ärendet, vilket betyder att det anmäls till kammaren av talmannen. Tanken med bordläggningen är att ledamöterna ska hinna ta del av förslaget i god tid innan det är dags för debatt och beslut.

Vad innebär Återremittering?

Bordläggning betyder att ett beslut skjuts upp, och återremiss är ett beslut om att sända tillbaka ett ärende till det beredande organet för fortsatt beredning. Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av ledamöterna. En återremittering ska alltid motiveras.

Vad gäller vid bordläggning?

Bordläggning är en term inom sammanträdesteknik som innebär att en beslutande församling ger sig själva mer betänketid, genom att inte behandla ett ärende under det pågående sammanträdet.

Vad innebär en återremiss?

En återremiss innebär normalt att ett ärende överlämnas för ytterligare utredning till den nämnd som lagt förslaget. Bordläggning av ett ärende innebär att beslut i det bordlagda ärendet avvaktas under en viss tid och under denna tid får ärendet inte beredas.

Vilken är skillnaden mellan en återremiss och en bordläggning av ett ärende i fullmäktige?

En återremiss innebär normalt att ett ärende överlämnas för ytterligare utredning till den nämnd som lagt förslaget. Bordläggning av ett ärende innebär att beslut i det bordlagda ärendet avvaktas under en viss tid och under denna tid får ärendet inte beredas. ... Ett beslut om återremiss ska enligt bestämmelsen motiveras.

Vad gör ledamöterna i riksdagen?

Debatterar och beslutar Det är i kammaren som riksdagens ledamöter debatterar viktiga frågor och fattar beslut. Ärenden är sakfrågor som riksdagen ska fatta beslut om. ... Ledamöterna deltar också i andra former av debatter, till exempel interpellationsdebatter och aktuella debatter.

Vad gör man i plenisalen?

Plenisal är en sal där alla medlemmar av en politisk församling sammanträder. ... Parlamentens kammare är exempel på plenisal. Riksdagen fattar sina beslut i plenisalen.

Vad är en minoritetsåterremiss?

I kommunfullmäktige kan ett ärende bordläggas om minst en tredjedel av ledamöterna vill det. ... I kommunfullmäktige kan ett ärende återremitteras om minst en tredjedel av ledamöterna vill det. Det kallas minoritetsåterremiss.

Relaterade inlägg: