Vad betyder ej granskad?

Innehållsförteckning

Vad betyder ej granskad?

Vad betyder ej granskad?

15-årsgräns innebär att man utan vuxens sällskap ska ha fyllt 15 år och också kan styrka detta vid insläpp till filmen. Från och med 11 års ålder kan man i vuxens sällskap se filmer med 15-årsgräns. ... Ej granskad innebär att ingen åldersgräns är satt ännu då filmen inte har hunnit granskas av Statens Medieråd.

Vad är granska makten?

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen sköter sitt arbete. Det kallas för riksdagens kontrollmakt. Kontrollmakten ska bidra till att regeringen följer lagarna, arbetar effektivt och att medborgarna känner förtroende för den offentliga makten.

Vad är en kontrollmakt?

Riksdagen representerar medborgarna i Sverige och ska kontrollera regeringens och myndighe ternas arbete. Det kallas kontrollmakt och är en granskning i efterhand som ska skydda medbor garna mot maktmissbruk. Riksdagen följer upp beslut och bevakar att skattepengarna används rätt.

Vem granskar regeringen?

Riksrevisionen har i uppgift att granska statens verksamhet. Vi undersöker om genomförda reformer fått avsedd effekt, om skattepengar använts effektivt och om myndigheter redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt.

Vad är det för åldersgräns på bio?

15-årsgräns innebär att man utan vuxens sällskap ska ha fyllt 15 år och också kan styrka detta vid insläpp till filmen. Från och med 11 års ålder kan man i vuxens sällskap se filmer med 15-årsgräns. Som vuxen räknas den som fyllt 18 år och är myndig.

Vad är åldersgräns B?

Så här fungerar åldersgränserna Barntillåten: Får ses på bio av alla oavsett ålder. Från 7 år: Får ses på bio av barn som fyllt 7 år. Från 11 år: Får ses på bio av barn som fyllt 11 år. Från 15 år: Får ses av personer som fyllt 15 år.

Vad gör en statsminister?

Statsministern leder statsrådets verksamhet och övervakar genomförandet av regeringsprogrammet. Statsministern svarar för samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som hör till statsrådet och av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen.

Vad gör en riksrevisor?

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar hur regeringen använder skattepengarna i den statliga verksamheten. Myndighetens mål är att bidra till att statens resurser används på ett bra sätt och att den statliga förvaltningen sköts effektivt. Riksrevisionen har en oberoende ställning.

Vad menas med en misstroendeförklaring?

Misstroendeförklaring, eller misstroendevotum, är i en parlamentarisk kontext ett verktyg som den folkvalda församlingen (riksdagen) har för att avsätta en regering eller ett enskilt statsråd. Initiativet till en misstroendeförklaring tas i riksdagen.

Vem granskar Riksrevisionen?

I lag anger riksdagen vilka uppgifter Riksrevisionen har och att riksrevisorn beslutar om granskningens huvudsakliga inriktning. Riksdagen beslutar också varje år hur mycket pengar vi får använda.

Relaterade inlägg: