Vad gör man när man reflekterar?

Innehållsförteckning

Vad gör man när man reflekterar?

Vad gör man när man reflekterar?

Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. I en reflektion på den andra nivån skriver du om dina egna åsikter om varför du tänker eller gör som du gör och du ska dessutom försöka förklara orsakerna bakom hur du tänker eller hur du agerar.

Vad betyder reflektion på svenska?

En reflektion kan betyda många saker, men i detta sammanhang syftar oftast en reflektion på en eftertanke och betraktelse. Som elev ska du ge dina åsikter kring ett ämne och diskutera ämnets karaktär utifrån den synvinkel ämnet handlar om.

Vad betyder reflektiv?

Reflective function (RF) är en reflektionsfunktion, som ligger till grund för mentalisering, det vill säga att skilja inre från yttre verklighet och att skilja mellan självreflektion och interpersonell kommunikation, översätts vanligen med uttrycket reflektiv funktion.

Vad är en kritisk reflektion?

Kritisk reflektion innebär att socialarbetare kritiskt granskar de perspektiv, antaganden och emotioner som styr deras arbete samt prövar om de ramar de handlar inom är diskriminerande, förtryckande eller orättfär- diga. ... Av intresse är också när och i vilka samman- hang socialarbetare har möjlighet att reflektera.

Har en reflektion?

Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv.

Vad innebär speglande reflektion?

I en spegel reflekteras ljuset så regelbundet att vi ser en bild av de föremål som ljuset kommer ifrån. Reflexionen i en spegel följer samma fysikaliska lag som reflexioner på andra ytor. Man kan använda detta faktum till att göra en konstruktion som visar hur en spegelbild uppkommer.

Vad är speglande reflektion?

När ljus studsar mot en reflekterande yta (till exempel en spegel) kallas det reflektion. Hur det reflekteras förklarar reflektionslagen. (Normalen är ingen verklig linje utan till för att enklare se att V1 = V2. En normal är alltid vinkelrät mot underlaget.)

Vad menas med Reflexionslagen?

Enligt reflexionslagen är θi = θr, eller med andra ord, infallsvinkeln och reflexionsvinkeln är lika stora. I själva verket kan en reflexion ske varje gång ljus når en gränsyta mellan två medier med olika brytningsindex. Generellt så speglas en del av ljuset från ytan och återstoden bryts.

Vad innebär det att ha ett kritiskt förhållningssätt?

Förmågan att tänka kritiskt är grundläggande för aktivt deltagande i ett demokratiskt samhällsliv. Den inkluderar färdigheter att kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera och ifrågasätta. ... Kritiskt tänkande och förhållningssätt uttrycks också i de naturvetenskapliga ämnenas syften och centrala innehåll.

Vad betyder det att ljuset reflekteras?

När ljus träffar ogenomskinliga — opaka — material, absorberas en del av ljuset, och en del reflekteras. Faktum är att allting du ser (förutom om du tittar rakt in i en ljuskälla) är reflekterat ljus.

Vad betyder reflektera?

  • Vad betyder reflektera? ( term i fysiken) återkasta ( ljus, ljud); ( bildlig betydelse) (åter) spegla, ge uttryck för. tänka, fundera; överväga || - de.

Vad kan du reflektera för att komma till insikt?

  • Du reflekterar för att komma till insikt. Vad kan du lära dig om dig själv och dina medmänniskor. Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv. Lägg gärna på ett leende när du gör det. De dagliga reflektionerna kan ge oss många intressanta perspektiv på tillvaron.

Vad betyder reflektion?

  • Vad betyder egentligen ordet reflektion (reflexion)? Synonymer till ordet är: spegla, återspegla, tänka igenom, överväga, fundera, ägna en tanke åt. Reflexion betyder inom fysiken att ändra riktning på ljus och ljudvågor. En spegel reflekterar ljuset och kastar det tillbaka.

Vad betyder reflektion inom fysiken?

  • Synonymer till ordet är: spegla, återspegla, tänka igenom, överväga, fundera, ägna en tanke åt. Reflexion betyder inom fysiken att ändra riktning på ljus och ljudvågor. En spegel reflekterar ljuset och kastar det tillbaka. Det innebär med andra ord att reflektion handlar om att rikta tillbaka ljuset på dig själv.

Relaterade inlägg: