Vad menas med att alla är lika inför lagen?

Innehållsförteckning

Vad menas med att alla är lika inför lagen?

Vad menas med att alla är lika inför lagen?

Rätten till självbestämmande formuleras främst i artikel 12, som handlar om Likhet inför lagen – att alla människor ska betraktas som jämlika i juridisk mening. Likhet inför lagen är en grundläggande princip för mänskliga rättigheter. Den här principen har också en central plats i Funktionsrättskonventionen.

Är alla lika inför lagen i Sverige?

Likhet inför lagen (likhetspricipen) menar att alla individer juridiskt sett är jämlika. ... Likhet inför lagen är en mänsklig rättighet. Alla ska hållas lika ansvariga inför lagen och erhålla samma skydd av lagen utan diskriminering, enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 7.

Är alla lika inför lagen i världen?

Rätten till likhet inför lagen gäller överallt. Det anges i såväl den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som i konventionen om rättigheter för personer med funktions- nedsättning.

Vad innebär artikel 12?

Artikel 12 Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korre spondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. Artikel 13 1.

Vad menar FN med mänskliga rättigheter?

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

Vad finns det för mänskliga rättigheter?

De 30 rättigheter och friheter som anges i den allmänna förklaringen inkluderar rätten att vara fri från tortyr, rätten till yttrandefrihet, rätten till utbildning och rätten att söka asyl. Det omfattar medborgerliga och politiska rättigheter, såsom rätten till liv, frihet och integritet.

Hur kränks mänskliga rättigheter i USA?

USA tillämpar dödsstraff såväl federalt som i en majoritet av delstaterna, men både antalet dödsdomar och avrättningar minskar. Guantánamo-lägret är fortsatt i bruk. Det amerikanska demokratiska systemet kännetecknas av politisk pluralism och en stark rättsstatstradition.

Vilka mänskliga rättigheter bryts i USA?

frihet från rasism, diskriminering och hat. rätt att protestera och rätt till åsiktsfrihet. frihet från polisvåld och vapenvåld. frihet från godtyckliga gripanden och frihetsberövanden.

Vad innehåller barnkonventionen?

Vad är barnkonventionen?

  • 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • 3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • 12 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Relaterade inlägg: