Vad är B -- Evf?

Innehållsförteckning

Vad är B -- Evf?

Vad är B -- Evf?

EVF (Erytocytvolymfraktion, även kallat hematokrit) är ett mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Normala värden är 45 procent för män och 40 procent för kvinnor. De röda blodkropparna har till uppgift att transportera syre från lungorna ut till kroppens celler.

Varför går HB ner?

Lågt blodvärde (lågt Hb) Om man har för låga värden av Hb betyder detta att man lider av anemi, det vill säga blodbrist. Då har du för få röda blodkroppar i blodet. Det finns olika anledningar till blodbrist, vanligast är att man har brist på järn eller vitamin B12 (även kallat kobalamin).

Vad är lågt HB värde?

Ett lågt hemoglobinvärde (definieras som

Vad är Plasmavolym?

Volym av plasma i cirkulationen. Mäts vanligtvis med flödesmätning med indikator.

När mäts Evf?

Om du har för lite vätska i kroppen, exempelvis vid diarré, uttorkning, brännskada och liknande, kan detta visa sig i en högre andel erytrocyter i blodet. EVF kan även vara högre för personer som befinner sig på höga höjder under långa tidsperioder, exempelvis personer som bor uppe vid bergen.

Vad betyder Evf i blodprov?

Ingår i blodstatus vilket utvärderar blodbilden i kroppen. Erytrocytvolymfraktionen är den andel av blodet som består av röda blodkroppar. De röda blodkropparna ansvarar för syretransport vilket krävs av alla kroppens celler och organ för en normal funktion.

Varför sjunker B12?

Brist på B12 kan uppstå om en del av magsäcken kopplas ur, till exempel vid vissa fetmaoperationer. De celler som tillverkar proteinet IF kan då bli för få. Det kan också hända om en del av magsäcken opereras bort till exempel på grund av magsår. Det är mycket ovanligt, eftersom magsår numera behandlas med läkemedel.

Vad är hemoglobin?

  • Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet. I äldre litteratur stavas det ibland hämoglobin. Hemoglobinet transporterar syrgas från lungorna ut till kroppens övriga vävnader, exempelvis musklerna och hjärnan.

Vad är brist på hemoglobin?

  • Brist på hemoglobin kallas för lågt blodvärde eller blodbrist i vardagligt tal. Kontroll av blodvärdet ingår ofta när din behandling av andra sjukdomar ska följas upp. Blodbrist kan göra att sjukdomar som hjärtsvikt och kärlkramp försämras.

Vad är referensintervallet för hemoglobin?

  • Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers hemoglobinprov. Vanliga referensvärden för Hb-värdet är ungefär 1 gram per liter (g/L) för kvinnor och 1 g/L för män.

Vad är ett hemoglobinprov?

  • Ett hemoglobinprov, ofta kallat Hb eller blodvärdet, är en vanlig undersökning som kan göras på nästan alla mottagningar genom ett blodprov. I många fall får du lämna ett Hb-prov som ett rutinprov, oavsett vilka besvär du har. Brist på hemoglobin kallas för lågt blodvärde eller blodbristi vardagligt tal.

Relaterade inlägg: