Vad är ett Barndomssociologiskt perspektiv?

Innehållsförteckning

Vad är ett Barndomssociologiskt perspektiv?

Vad är ett Barndomssociologiskt perspektiv?

Med barns rättigheter menar man inom barndomssociologisk teori att barn skall ges möjlighet till agerande och delaktighet, i enighet med aspekten om barn som aktörer. ... Barndomssociologi bygger på barns rättigheter i samhället samt tillskrivandet av ett egenvärde på barndomen (Halldén, 2007).

Vad innebär det att ha ett barnperspektiv?

Barnperspektiv är den föreställning vi har kring vad som är bra för våra barn, och det vi gör för att på bästa sätt ta tillvara på barns rättigheter och möjligheter. Att arbeta med barnperspektiv är att hela tiden försöka se till barnets bästa, i allt vi gör.

Vad innebär barndom?

Barndom är den period i en människas liv då denna är barn. Det handlar om tiden från födseln till mellan 14 och 18 års ålder. ... Barndomen bör enligt västliga traditioner skyddas medicinskt, kulturellt och socialt för att möjliggöra ett barns utveckling till en självständig och ansvarsfull samhällsmedborgare.

Vad menas med att utgå från barns livsvärldar enligt Johansson?

För att kunna förstå en annan människa behöver människor mötas och interagera med varandra, kommunicera och mötas i varandras livsvärldar. Eva Johansson (2003) beskriver barns perspektiv med att det är barnets erfarenheter, intentioner och deras uttryck för mening som påvisas.

Vad är det för skillnad på barnperspektiv och barns perspektiv?

Ett barnperspektiv kan vi som vuxna försöka utveckla genom att se tillvaron med barns ögon i olika sammanhang. Barnets perspektiv däremot kan vi bara få på ett sätt – genom att barnen själva får komma till tals om hur de ser på sig själva och sina liv.

Vad är barns livsvärld?

I Barns livsvärld får genus, etnicitet, generation, särskilt stöd och värderingar var sitt kapitel som också anknyts till teorier inom varje område. Det är samma ungdomar i år nio i grundskolan som berättar om sin barndom och uppväxt och på så vis blir en sammanhållande länk mellan kapitlen.

Vad innebär barnrättsperspektiv?

Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter. ... barnets fulla människovärde och integritet respekteras. barnets utveckling samt rätt till liv och hälsa beaktas.

Vad är Barnkompetens?

Andra sätt att tänka om barnkompetens är att den som möter barn behöver ha organisatorisk kompetens som visar sig bland annat i samverkan mellan olika yrkesgrupper, förmågan att planera och att kunna skapa en god miljö för barn.

Vad är being och becoming?

Becoming betonar vad barnet inte är, men vad det ska bli, dvs. vuxen. Den vuxne ges ansvar för att förändringen äger rum. Being menar att barnet är en individ med förmåga till egna känslor, tankar och handlingar (Trondman 2013).

Vad är skillnaden mellan barn och barndom?

Barn har inte längre särskilda rättigheter utan samma rättigheter som vuxna. Därmed upphävs delvis det särskiljande i barndomen. Barndomen inte längre en egenskap som vi ska komma över, utan något som vi helst ska behålla så länge som möjligt.

Relaterade inlägg: