Vad menas med Barnobservationer?

Innehållsförteckning

Vad menas med Barnobservationer?

Vad menas med Barnobservationer?

Barnobservationer utgår ifrån utvecklingspsykologin, vars mening är att se om barnet följer den rätta utvecklingskurvan medan pedagogisk dokumentation fokuserar på barnets läroprocesser. Att jämföra vad ett barn bör kunna vid viss ålder, kan bidra till normalisering om hur alla barn skall vara.

Vad är utvärdering i förskolan?

Utvärdering kan också användas för att åstadkomma en bättre koppling mellan vad man vill och vad man faktiskt gör, mellan målen och det praktiska arbetet. En förutsättning för att detta är att man i förskolan skapar tid för gemensam reflektion där man får möjlighet att granska och värdera sitt arbete.

Varför är det viktigt med dokumentation i förskolan?

För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i förskolan. ... När dokumentationen sker kontinuerligt och systematiskt är det möjligt att följa och analysera hur utbildningen stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande.

Vad är Barnobservation Varför gör man det vilka syften har man med Barnobservation?

Inom förskolan är observationer ett vanligt instrument för att kartlägga barnets behov. Det syftar till att kunna ge varje barn så bra förutsättningar som möjligt för en positiv utveckling eftersom fokus i förskolan ligger på att ge barnet en god grund utifrån de mål som finns i förskolans läroplan.

Varför Barnobservationer?

Det som tidigare ofta kallades för observation eller barnobservation kallas idag för dokumentation. Observation ses idag som en del av arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Det används som ett hjälpmedel att få barnen delaktiga i verksamheten, ett sätt att synliggöra barns lärprocesser och intressen (ibid.).

Hur utvärderar man en aktivitet i förskolan?

Inom förskolan används frågeformulär främst vid brukarundersökningar (Åsén 2002). Observationer är bra att använda sig av när man vill göra direkta iakttagelser av det som är tanken att utvärdera i verksamheten.

Hur har idéer om utvärdering historiskt sett tagit sig uttryck i förskolans styrdokument?

De flesta som arbetade i förskolan på 1980-talet minns säkert hur man använde sig av olika typer av planeringskalendrar som ett sätt att strukturera arbetet och tänka framåt. Vedung ser utvärdering som ett av de sista stegen i den fortgående moder- niseringen eller rationaliseringen av det västerländska samhället.

Varför är det viktigt att dokumentera?

Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. I dokumentationen tydliggörs den enskildes behov av hjälp och stöd samt vad, hur och vem som ska tillgodose hjälpbehoven.

Hur använder pedagogerna den skapande verksamheten i ett lärande och språkutvecklande syfte?

Resultaten visar att den skapande verksamheten karaktäriseras av vägledning och lyssnandets pedagogik, där samspel och dialog används i ett språkutvecklande syfte. Ett annat tydligt resultat är hur den pedagogiska miljön ger plats för olika uttrycksformer och material.

Relaterade inlägg: