Vad är konkurrensutsättning?

Innehållsförteckning

Vad är konkurrensutsättning?

Vad är konkurrensutsättning?

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten i egen regi. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.

Vad är Avtalstrohet?

Konkurrensutsättning innebär att man låter intresserade leverantörer tävla om att vinna ett kontrakt eller ramavtal. ... Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation ska köpa avtalade produkter från de leverantörer organisationen har avtal med.

Vad innebär Avtalsförvaltning?

Avtalsförvaltning innefattar förutom avtalsuppföljning, en intern administration av er organisations samtliga avtal. Detta innebär bland annat att registrera avtalet i en avtalsdatabas och att hantera eventuella förlängningar och prisjusteringar.

Vad är en förnyad konkurrensutsättning?

Olika typer av ramavtal Ett ramavtal med flera leverantörer där tilldelning av kontrakt sker genom en ny konkurrensutsättning mellan parterna i ramavtalet.

Vad är Fku?

Ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning (även kallad FKU) innebär att den upphandlande myndigheten vid varje avrop (alltså köp) är skyldig att göra en ”mini-upphandling” där man frågar samtliga leverantörer som har ramavtal om att lämna in ett anbud som sedan utvärderas och tilldelas.

Varför konkurrensutsätta?

Vid konkurrensutsättning prövar kommunen om ett företag, kooperativ eller en förening helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare. Det kan bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Vad gör en Avtalsförvaltare?

Avtalsförvaltaren är ansvarig för att avtalsförvaltning sker på ett säkert och strukturerat sätt och utgör dessutom verksamhetens kontaktperson vad avser olika frågor kring avtal såsom exempelvis prisfrågor, villkor samt avtalstider och optioner.

Hur följer man upp avtal?

Ha uppstartsmöte med leverantörenVisa

  1. upprätta en gemensam plan för avtalsuppföljning.
  2. komma överens om hur avtalsuppföljningen ska dokumenteras.
  3. klargöra villkoren i avtalet för båda parter.
  4. gå igenom rutiner och riktlinjer som är relevanta för den specifika upphandlingen.

Vad är dis upphandling?

Ett dynamiskt inköpssystem är en helt elektronisk metod för upphandling. Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas. ... Systemet liknar en vanlig upphandling men är en snabbare process.

Vad är en direktupphandling?

Du kan direktupphandla när det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Du kan också direktupphandla i vissa särskilda situationer som finns angivet i upphandlingslagarna. Det finns inga krav i lagen för hur en direktupphandling ska gå till.

Relaterade inlägg: