Vad händer när SOC gör en utredning?

Innehållsförteckning

Vad händer när SOC gör en utredning?

Vad händer när SOC gör en utredning?

En utredning betyder att en socialsekreterare samlar in information och gör en bedömning om barnet eller familjen behöver något stöd. Utredningen handlar alltid om barnet och vad barnet behöver. Eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barns välmående behöver utredningen också handla om vårdnadshavarens förmåga.

Varför får man en orosanmälan?

En del personer (t. ex. personal på förskola) har en skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten ifall de misstänker att ett barn far illa (socialtjänstlagen 14 kap 1 §). ... När socialtjänsten får in en orosanmälan så ska de först och främst avgöra om barnet behöver skyddas akut (s.k. skyddsbedömning).

När startar SOC en utredning?

Socialnämnden ska fatta beslut om att inleda eller inte inleda en utredning inom 14 dagar från det att en anmälan kommit in. Om det finns synnerliga skäl kan förhandsbedömningen ta längre tid än 14 dagar.

När ska en utredning enligt SoL inledas?

Av 11 kap. 1 § SoL framgår att nämnden ska inleda utredning när ansökan om bistånd inkommer. En grundförutsättning för en rättsäker handläggning är att den enskilde får ett beslut och, i enlighet med 21 § i förvaltningslagen (FL), underrättas om möjligheten att överklaga detta.

Vad är en orosanmälan?

Man anmäler sin oro eller misstanke om att ett barn kan fara illa och behöver inte ha bevis för att är det är så. ... En sådan misstanke kan gälla allt från vanvård och vuxnas oförmåga till att ett barn bevittnar eller blir utsatt för våld eller andra övergrepp.

Hur gör man en orosanmälan till socialtjänsten?

  • Orosanmälan till Socialtjänsten | Så går det till | Detta leder det till. En orosanmälan är det vanligaste sättet för Socialtjänsten att få reda på att ett barn far illa. Personer som arbetar inom skola, omsorg, sjukvård och liknande har en skyldighet att göra en orosanmälan om de i sin yrkesroll erfar att det råder ett missförhållande.

Vad är en orosanmälan?

  • En orosanmälan är det vanligaste sättet för Socialtjänsten att få reda på att ett barn far illa. Personer som arbetar inom skola, omsorg, sjukvård och liknande har en skyldighet att göra en orosanmälan om de i sin yrkesroll erfar att det råder ett missförhållande.

Kan du göra en orosanmälan som privatperson?

  • För att göra en orosanmälan behöver du inte ha bevis. Det räcker att du misstänker att det finns ett missförhållande för att din anmälan ska tas på allvar. Om du anmäler som privatperson får du vara anonym, men om du gör en orosanmälan i kraft av din yrkesroll måste du uppge ditt namn och var du jobbar.

Vad är skyldigheten att anmäla oro?

  • Skyldighet att anmäla oro. Som personal inom barnhälsovården är man skyldig, enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL 14:1), att anmäla till socialtjänsten om man misstänker, eller får kännedom om att ett barn far illa. Skyldigheten att anmäla är personlig och kan inte överlåtas. Tröskeln för anmälan ska vara låg.

Relaterade inlägg: