Vilken nytta gör Strålskyddsmyndigheten?

Innehållsförteckning

Vilken nytta gör Strålskyddsmyndigheten?

Vilken nytta gör Strålskyddsmyndigheten?

Vi har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Är Strålsäkerhetsmyndigheten pålitlig?

"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning." Så lyder riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för.

Vad gör radioaktivitet med kroppen?

En hög akut stråldos kan förstöra många celler och orsaka strålsjuka, lokal vävnadsskada eller fosterskada. Strålning som träffar levande vävnad ger upphov till fysikaliska och kemiska reaktioner som orsakar biologiska förändringar. Strålning bryter sönder arvsmassan i cellerna, det vill säga DNA-spiralen.

Hur används strålning inom sjukvården?

Strålning och ultraljud används inom vården för att med olika tekniker ta bilder av kroppens olika delar för att ställa diagnos. Strålning används också vid behandling av vissa sjukdomar eftersom strålning kan slå ut sjuka celler. Du kan också utsättas för strålning när du assisterar en anhörig vid en undersökning.

Vad kan man ha för nytta av joniserande strålning?

I industrin utnyttjas strålning på många olika sätt. Till exempel i kvalitetsövervakningen av olika material, mätning av ytans nivå i cisterner och pappers tjocklek. Strålning kan också användas som en testmetod som inte söndrar ämnet.

Vad är en säker stråldos?

Det är en relativt liten dos, ungefär 0,2 mSv per person och år. I Sverige utsätts vi normalt för en stråldos på, i genomsnitt, 3 mSv per år. Detta inkluderar också strålning från radon i hus och strålning i samband med sjukvård.

Vem är Strålskyddsstiftelsen?

Strålskyddsstiftelsen har sedan den bildades 2012 spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella risker med radiovågor från mobiltelefoner, basstationer och trådlösa datornätverk. ... Strålskyddsstiftelsen har förvillat allmänheten, spritt obefogad oro och ökat risken för elfobi.

Relaterade inlägg: