Vem i Sverige har hand om svensk el standard?

Innehållsförteckning

Vem i Sverige har hand om svensk el standard?

Vem i Sverige har hand om svensk el standard?

SEK Svensk Elstandard svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC.

Vad betyder en standard?

En svensk standard är en standard som antagits av något av Sveriges tre nationella standardiseringsorgan, det vill säga Svenska institutet för standarder, SIS, Svensk elstandard, SEK, eller Svenska Informations- och Telekommunikations- Standardiseringen, ITS.

Vad ingår i svensk standard el?

Svensk standard säger många saker, bl. a. att alla möblerbara väggar ska vara försedda med eluttag, att det ska vara ett eluttag per 4m vägg i alla rum, att det i vardagsrummet på "TV-plats" ska vara flera uttag samt antenn.

Vem utfärdar Svensk Elstandard?

SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.

Vad är SS 436 40 00?

SS 436 40 00 innehåller regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Reglerna är avsedda att se till att personer, husdjur och egendom skyddas mot faror och skador som kan uppstå vid användning av elinstallationer samt för att ge förutsättningarna för en bra funktion hos dessa installationer.

Varför ska man ha en standard?

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

Är en standard en lag?

Standarder är frivilliga verktyg som ger hjälp att följa lagstiftningen. Genom det samarbete som sker inom standardiseringen kan en effektiv tillämpning av lagstiftning ske vilket skärper företagens konkurrenskraft och avlägsnar handelshinder.

Måste man följa svensk standard el?

De nya före- skrifterna talar om att elinstallationer skall uppfylla ”god elsäkerhetsteknisk praxis”. Ett sätt att uppfylla denna praxis är att följa svensk standard. Gör man inte detta måste man skriftligen dokumentera hur man gjort för att få anläggningen säker.

Vilken del i Elinstallationsreglerna redogör för vilka elinstallationer standarder gäller för?

Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00, handlar om projektering, montering och kontroll av elinstallationer för lågspänning.

Relaterade inlägg: