Hur vill jag vara som pedagog på förskolan?

Innehållsförteckning

Hur vill jag vara som pedagog på förskolan?

Hur vill jag vara som pedagog på förskolan?

När man frågar människor vilka kvaliteter som utmärker en duktig pedagog får man många intressanta svar. En god lyssnare, god simultanförmåga, att i första hand se till barnets välmående, att skolgången ger mätbara resultat, att man anpassar undervisningen efter individens unika behov.

Vilka olika yrkeskompetenser bör en bra pedagog ha med sig i grunden?

Det finns de som anser att en bra pedagog också ska vara en god förebild som verkligen visar och som kan tala om för elever vad man får och inte får göra. Samtidigt så ska pedagogen även ha ett gott hjärta, visa givmildhet och även kunna förlåta.

Vad gör dig till en bra lärare?

Svar: En bra lärare tar vara på sina elevers engagemang, tar vara på elevernas förmågor och jobbar med alternativa uppgifter och lösningar om det behövs. En bra lärare ser alla elever som de individer de är, och med olika sätt att lära och leva, upptäcka och vara.

Vilken är pedagogens roll vid skapande?

Pedagogen skall stödja barnen, bidra till att vidga deras intryck och stärka deras erfarenheter. Pedagogen bör betrakta den skapande ut barnens perspektiv och vara deltagande på barnens villkor (Ibid., s. 32).

Vad tar du med dig i din yrkesroll som barnskötare med att utgå från det friska Det som fungerar?

Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Tillsammans med en förskollärare har du ansvar för tjugo barn, eller flera, på en avdelning. ... Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt.

Vad kan man bli om man läser pedagogik?

Här kan du läsa mer om specifika yrken inom pedagogiskt arbete:

  • Behandlingsassistent. Elevassistent. Fritidspedagog. Förskollärare.
  • Grundskollärare. Gymnasielärare. Idrottslärare. Lärare.
  • Rektor. Specialpedagog. Studie- & yrkesvägledare. Trafiklärare. Universitets- och högskolelärare.

Relaterade inlägg: