Vad gynnar biologisk mångfald i skogen?

Innehållsförteckning

Vad gynnar biologisk mångfald i skogen?

Vad gynnar biologisk mångfald i skogen?

När det gäller att bevara biologisk mångfald innebär det till exempel att vid åtgärder som gallring eller föryngringsavverkning lämnas död ved i kvar skogen för att gynna insekter och lavar; lövträd som är särskilt viktiga för vissa arter sparas; träd som har speciella naturvärden, så kallade naturvärdesträd, lämnas ...

Vilka olika tänkbara konflikter mellan olika intressen finns eller kan uppstå i framtiden?

Olika intressen I spåren av intresseskillnader i skogen uppkommer stundtals konflikter något som även uppmärksammas i media. Konflikterna kan till exempel röra markanspråk i samband med utökad bebyggelse, nyttjande av marker för renskötsel, jaktfrågor och bevarande av rekreationsområden.

Vilka anledningar finns det till att skogen avverkas i fattiga länder?

Men de främsta mänskliga orsakerna till skogsskövling är åkerbruk och odling för boskap att beta på; stadsutbredning samt gruv- och petroleumindustri. Andra orsaker är behov av mark för lantbruk och trä till bränsle. Några underliggande orsaker kan vara fattigdom och reformbrist.

Relaterade inlägg: