Vad har Trombyl för biverkningar?

Innehållsförteckning

Vad har Trombyl för biverkningar?

Vad har Trombyl för biverkningar?

Trombyl kan precis som andra läkemedel ge biverkningar för en del personer. De mest förekommande är magbesvär och ökad risk för blödningar, såsom blåmärken.

När ska man ta Trombyl?

Trombyl används av patienter som har svår kärlkramp i hjärtat (instabil angina pectoris) eller som tidigare har drabbats av hjärt- eller hjärninfarkt (stroke). Trombyl bidrar till att minska risken för återfall i ny infarkt, genom att förhindra att proppar bildas i hjärtats och hjärnans blodkärl.

Hur mycket Trombyl?

Hur du använder Trombyl Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är 1 tablett om dagen.

Vad händer om man överdoserar Trombyl?

Svåra hudreaktioner. Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktioner. Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist. Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.

Vad innehöll magnecyl?

Magnecyl-Koffein Brus innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein. Magnecyl-Koffein Brus har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt.

Hur länge ska man äta Brilique?

Efter en initial dos av ASA skall Brilique användas tillsammans med en underhållsdos av ASA på 75-150 mg (se avsnitt 5.1). Behandling rekommenderas i upp till 12 månader om inte utsättning av Brilique är kliniskt indicerad (se avsnitt 5.1). Erfarenheten av längre behandling än 12 månader är begränsad.

Är Trombyl ACE hämmare?

ASA hämmar tromboxansyntetas vid låga koncentrationer och vid högre koncentrationer även prostaglandinsyntesen [1, 2]. Vid hjärtsvikt har man funnit att prostaglandinkoncentrationen i plasma är förhöjd [3] och att den ökar ytterligare vid behandling med ACE-hämmare [4].

Vad händer om man tar för mycket Elvanse?

Elvanse kan orsaka störningar i hjärtrytmen hos vissa patienter. Om du får hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingens gång ska du omedelbart informera din läkare. Risken för hjärtproblem kan öka om dosen höjs. Därför ska den rekommenderade doseringen följas.

Relaterade inlägg: