Varför vill man ha kejsarsnitt?

Innehållsförteckning

Varför vill man ha kejsarsnitt?

Varför vill man ha kejsarsnitt?

Många vill ha kejsarsnitt Skälen kan variera men generellt sett upplever kvinnan att det är en säkrare metod att föda på, än att föda vaginalt. – Ungefär hälften av dem som funderar på kejsarsnitt ändrar sig och väljer att föda vaginalt efter våra samtal, berättar Lena Hultsberg.

Får man välja att göra kejsarsnitt?

Oftast har förlossningen startat som en vaginal förlossning. Av olika anledningar kan läkaren besluta om kejsarsnitt. Från att det bestämts om kejsarsnitt tills att operationen startar brukar det ta mellan en halvtimme och en timme. Då finns det tid för förberedelser.

Kan man bli nekad ett kejsarsnitt?

– Det man hör mycket nu är att kvinnor är förtvivlade på grund av att de inte får ett snitt, men det är väldigt svårt att veta hur många som blir nekade. För 40 av 44 kliniker svarar att om en kvinna absolut inte vill föda vaginalt efter att ha fått information får de ett kejsarsnitt, säger Karin Källén.

Är det farligt att göra kejsarsnitt?

Som vid alla gynekologiska operationer, innebär kejsarsnitt också en risk för att urinblåsan och urinledarna skadas. Risken är tio gånger större än vid vaginal förlossning. Ibland (i några procent av fallen) behövs en ny operation på grund av efterblödningar några timmar efter kejsarsnittet.

Vad tycker om auroramottagningen?

Auroramottagningen är en mottagning för dig och din partner som känner stor oro inför barnets födelse. Vi arbetar för att du skall få en så lugn och trygg förlossning som möjligt, oavsett födelsesätt. Mödrahälsovården förmedlar kontakt med barnmorskorna på Auroramottagningen. Kontakta din barnmorska på MVC.

Får man göra kejsarsnitt i Sverige?

Fritt vårdval för kejsarsnitt Denna princip gäller även vaginala förlossningar men möjligheten saknas för de kvinnor som föder genom kejsarsnitt. Regeringen bör se över möjligheten att införa fritt vårdval även för kvinnor som föder genom planerat kejsarsnitt.

Hur svårt är det att få kejsarsnitt?

De allra flesta görs utifrån medicinska orsaker, men ungefär 8 procent av kejsarsnitten utförs utifrån kvinnans önskan. Det är viktigt att klargöra under vilka förutsättningar det är motiverat att tillmötesgå en kvinnas önskan om ett planerat kejsarsnitt utan att det finns medicinska skäl.

Hur många nekas kejsarsnitt?

Av samtliga vaginala förlossningar slutar nära på tio procent med ett akut snitt, vilket är betydligt dyrare än både planerade snitt och vaginala förlossningar, och cirka femton procent av dessa betraktas som svåra.

Kan man vägra kejsarsnitt?

1. Kejsarsnitt bedöms som säkrare än vaginal förlossning och ordineras av läkaren, till exempel vid absolut bäckenträngsel. Då har kvinnan rätt att vägra underkasta sig kejsarsnittet.

Relaterade inlägg: