Vad innebär begreppet slöseri?

Innehållsförteckning

Vad innebär begreppet slöseri?

Vad innebär begreppet slöseri?

Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de är värdeadderande eller ej. Alltså om de ökar värdet på produkten eller ej. De aktiviteter som är icke värdeadderande är slöseri och dessa ska systematiskt elimineras vilket man gör genom olika typer av verktyg.

Vad är syftet med Lean Production?

Lean Manufacturing är en ledningsfilosofi inspirerad av Kaizen-konceptet. Målet är att förbättra företagets lönsamhet genom förbättrad kvalitet och minskade kostnader. För att lyckas med att införa och vidareutveckla lean krävs att en "leankultur" introduceras i företaget.

Vad innebär lean för dig?

Lean-produktion är ett arbetssätt med olika verktyg som ska leda till ett jämt arbetsflöde och därmed göra arbetet mer effektivt. En grundläggande princip är att ett värde ska definieras utifrån kundens efterfrågan. Arbetsflödet kartläggs och mäts, för att standardisera det och för att eliminera onödiga moment.

Vem uppfann Lean?

Lean härstammar från det produktionssystem som Toyota har utvecklat sedan början av 1900-talet, The Toyota Production System (TPS). Leanfilosofin innebär att företag genom att arbeta mot ständiga förbättringar i sin verksamhet skall nå en högre kundnöjdhet, effektivare produktion och slutligen en högre lönsamhet.

När uppfanns lean Production?

Detta var något som Toyota började inse runt 1930-‐talet och redan efter andra världskriget utvärderade och vidareutvecklade de iden om löpande bandet. Resultatet blev Toyota Production System och ligger till grund för det vi idag känner som Lean Production.

Vad är lean ledarskap?

Lean ledarskap handlar om att ge ledare förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt leda förändringar, initiativ och implementeringar inom Lean. Under utbildningen tränas ledarna bland annat i att ge och ta feedback, coachande förhållningssätt, skapa engagemang och motivation samt att leda workshops/utbildningar.

Vad är lean arbete?

Genom Lean får ni en effektiv verksamhet där medarbetarna engageras i att skapa värde åt kunderna. ... Lean ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Vad är stabila processer?

Statistisk processtyrning (SPS) är tillämpning av statistiska metoder för övervakning och styrning av processer. Vi använder CPK för att styra vår tillverkningsprocess.

Vad är Lean arbete?

Genom Lean får ni en effektiv verksamhet där medarbetarna engageras i att skapa värde åt kunderna. ... Lean ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Vad är Lean verktyg?

Lean-verktyg Centrala verktyg är: ”5S Office Work Flow” som handlar om att Städa, Sortera, Strukturera, Standardisera och Skapa vanor. Eliminera slöseri och onödigt arbete genom ”MUDA 7+1” Tids- och energihantering för att rikta fokus på det som tillför värde och leder till målen.

Relaterade inlägg: