Vad menas med extern validitet?

Innehållsförteckning

Vad menas med extern validitet?

Vad menas med extern validitet?

Den externa validiteten handlar här om i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra situationer och undersökningsobjekt, d.v.s. om det analytiskt är generaliserbart.

Vad betyder hög validitet?

Validitet handlar i grunden om mätningars relevans, alltså i hur hög grad ett prov verkligen mäter det man vill mäta. I moderna resonemang tas ibland också hänsyn till mätningens konsekvenser. Validiteten kan uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen.

Vad är låg validitet?

Validitet betyder ungefär ”giltighet”. Validiteten är hög om resultaten av undersökningen svarar på det undersökningen handlar om. Exempel på låg validitet: - Om vi vill undersöka svenska folkets internetvanor och mailar ut en enkät till alla medieteknikstudenter (inte representativt urval).

Vad är god validitet?

Reliabilitet och validitet mäter just hur sann och pålitlig en studie är. Det viktigaste du kan göra för att uppnå god reliabilitet och validitet är att ha en genomtänkt frågekonstruktion. Ställer du genomtänkta frågor till dina respondenten så genereras också trovärdigare data.

Vad är reliabilitet och validitet?

När det gäller validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hon/han avsett att mäta, t ex mäter ett diagnostiskt lästest verkligen skillnader i läsförmåga? Reliabilitet handlar om resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt.

Vad är konvergent validitet?

En typ av bevis för validitet är konvergent validitet, det vill säga bevis avseende likheten till andra instrument eller skalor som avser mäta samma konstrukt. En vanlig metod är undersöka korrelationer mellan testet i fokus och andra instrument som avser mäta samma konstrukt.

Vad är en hög reliabilitet?

För att ett testresultat ska ha hög reliabilitet bör resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar ("test–retest-reliabilitet" eller repeterbarhet), och oberoende av vem som utför testet ("interbedömarreliabilitet"). ... Däremot kan ett test eller en mätning inte ha högre validitet än reliabilitet.

Varför reliabilitet?

Liksom begreppet validitet används begreppet reliabilitet för att beskriva hur bra datainsamlingen har fungerat. Medan validitet är viktigt för att kunna generalisera en utrednings resultat är reliabilitet viktigt för att säkerställa att resultaten går att upprepa.

Vad är låg reliabilitet?

Graden av reliabilitet hos en viss mätmetod har att göra med hur väl upprepade mätningar av samma objekt överensstämmer med varandra oavsett hur väl de var för sig överensstämmer med det sanna värdet. Är överensstämmelsen mellan mätningarna god talar man om hög reliabilitet, är den dålig om låg reliabilitet.

Vad kan påverka reliabilitet?

Vi kan då använda statistiska mått och beräkna till exempel medelvärde och standardavvikelse. Tar vi ett annat exempel med mer kvalitativt inriktade studier kan reliabiliteten påverkas av hur vi genomför en forskningsintervju, hur vi ställer frågorna.

Relaterade inlägg: