Vilka två ämnen från jordbruket bidrar till övergödningen?

Innehållsförteckning

Vilka två ämnen från jordbruket bidrar till övergödningen?

Vilka två ämnen från jordbruket bidrar till övergödningen?

Jordbruket bidrar till övergödning då mängden gödningsmedel överstiger den näring som växterna behöver vilket leder till att en del av gödningsmedlet inte tas upp. Ungefär hälften av allt antropogent kväve och fosfor från Sverige som når havet har sitt ursprung i jordbruket.

Vad är Fosforläckage?

Fosfor finns naturlig i matjorden, men om jordarna eroderas, sker ett läckage av fosfor. Men på jordar som är starkt uppgödslade kan löst fosfor börja läcka ur jord.

Vilka utsläppskällor bidrar till Östersjöns övergödning?

Mänskliga aktiviteter leder ibland till övergödning av havet. Det kan röra sig om gödsel från jordbruket, utsläpp av avloppsvatten eller avverkning av skog. Hoten mot Östersjön och Västerhavet kommer dock inte bara från svenska håll.

Vad händer i en övergödd sjö?

Övergödning leder ofta till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan övergödning leda till massförökning av växtplankton, så kallad algblomning.

Vilka är de huvudsakliga källorna till försurning?

Människans bidrag till försurningen är främst orsakad av utsläpp vid förbränning av kol och olja men även det nutida intensiva skogsbruket bidrar. Svavelnedfallet har minskat kraftigt under de senaste 20 åren, framför allt i södra Sverige.

Vilka källor finns det till övergödning?

De mänskliga verksamheter som bidrar till övergödningen är framför allt jordbruk, avlopp och reningsverk, men även industrier, skogsbruk, vägtrafik och sjöfart. Extra näringstillförsel kan också ske genom så kallad internbelastning då gammal näring, som tidigare varit bunden i sediment, frisätts.

Hur kommer det sig att ett kalhygge av en skog bidrar till övergödningen?

När det gäller kväve bidrar kalhyggen med 2-4 gånger så mycket som de enskilda avloppen om man inte tar hänsyn till fastläggningen i nedströms liggande sjöar och vattendrag. ... Här kan näringstillskottet från enskilda avlopp faktiskt göra att vattnets näringstillstånd blir mer likt det naturliga.

Relaterade inlägg: