Hur jobbar pedagoger i förskolan?

Innehållsförteckning

Hur jobbar pedagoger i förskolan?

Hur jobbar pedagoger i förskolan?

Pedagogerna har det direkta ansvaret för att skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande på förskolan. De planerar undervisningen. Det är de som utmanar barnens vilja att växa. Vi strävar efter att utveckla och fördjupa vårt arbete.

Hur arbetar man i förskolan?

Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan.

Hur styr läroplanen arbetet i förskolan?

I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns läroplan för förskolan, för obligatoriska skolväsendet samt för de frivilliga skolformerna: Lpfö 98 för förskolan. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.

Hur arbetar pedagoger i verksamheten?

Varje pedagog ansvarar för att ge förutsättningar till utveckling, och ett lustfyllt lärande i mötet med det enskilda barnet och i grupp. Pedagogen skall skapa trygghet, se varje barn och dess behov, utmana och uppmuntra, dokumentera och reflektera. Pedagogen skall vara flexibel och kunna arbeta med barn i alla åldrar.

Relaterade inlägg: