Vad är kontraktiv finanspolitik?

Innehållsförteckning

Vad är kontraktiv finanspolitik?

Vad är kontraktiv finanspolitik?

Expansiv finanspolitik är när staten sänker skatter eller ökar utgifter (investeringar eller transfereringar). Detta ökar efterfrågan och stimulerar ekonomin. Kontraktiv politik är när utgifterna minskas eller skatterna höjs och efterfrågan minskas.

Vad är kontracyklisk finanspolitik?

Kontracyklisk politik innebär att staten i perioder då ekonomin går dåligt försöker öka den ekonomiska aktiviteten och i perioder då det går bra försöker dämpa den. Det kan staten göra genom penning- och finanspolitik. Finanspolitiken handlar om skatter och offentliga utgifter (statens budget).

Vad är finanspolitik vilka bedriver finanspolitiken och med vilka medel?

Finanspolitik är att försöka utjämna konjunkturkurvans svängningar. Främst är det regeringen, finansministern, och riksdagen som bedriver finanspolitik genom att använda sig av statens budget, t. ex. att öka eller minska skatterna.

Vad är restriktiv finanspolitik?

Traditionell ekonomisk teori säger att en restriktiv budgetpolitik ger betydande negativa effekter på ekonomin genom en lägre aggregerad efterfrågan som i sin tur leder till lägre pro- duktion och högre arbetslöshet.

Vad gör finanspolitiken?

Finanspolitik avser de ekonomiska beslut som regeringar fattar. Regeringar kan besluta att använda pengar för att tillhandahålla offentliga tjänster, stödja ekonomin och minska skillnader i samhället. De kan få in dessa medel via skatter eller genom att låna på finansmarknaderna.

Vad menas med kontraktiv?

Begrepp som används för att beskriva åtstramande ekonomisk politik. Det innebär att man för en politik som syftar till att kyla av ekonomin, exempelvis genom höjda skatter eller sänkta transfereringar. Motsats till expansiv.

Vad menas med Keynesianism?

En typ av ekonomisk politik som syftar till att styra ekonomin bort från stora konjunktursvängningar. Detta genom att stimulera i lågkonjunktur och bromsa i högkonjunktur.

Vad menas med stabiliseringspolitik?

De penning- och finanspolitiska åtgärder som vidtas för att påverka den totala efterfrågan i ekonomin. Syftet med stabiliseringspolitik är att dämpa konjunktursvängningar och därmed samtidigt upprätthålla stabil inflation och låg arbetslöshet.

Vad är finanspolitisk åtgärd?

Staten bedriver sin finanspolitik genom den offentliga sektorns utgifter och inkomster. Genom att till exempel ändra skatter och avgifter, eller öka eller minska bidrag och investeringar, påverkas efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin och därmed också priser och sysselsättning.

Hur bedriver en stat kontracyklisk finanspolitik?

Keynesiansk kontracyklisk finanspolitik innebär att kravet om en årlig budgetbalans överges till förmån för en ekonomisk politik som förespråkar en intervention i ekonomin, genom att staten underbalanserar statsbudgeten och ökar de offentliga utgifterna (investeringar och transfereringar) eller sänker skatterna i en ...

Relaterade inlägg: