Vilka begrepp används vid beräkning av resultat?

Innehållsförteckning

Vilka begrepp används vid beräkning av resultat?

Vilka begrepp används vid beräkning av resultat?

När man skall ta fram ett företags resultat beräknar man intäkter minus kostnader för viss period. Endast den del av utgift/inkomst som hör till denna period räknas som kostnad/intäkt.

Vad är teknisk bidrag?

Täckningsbidrag (TB) är ett nyckeltal som visar med hur mycket en viss produkt bidrar till att betala kostnader som är gemensamma för alla produkter. ... Täckningsbidrag används ofta som underlag vid produktionsbeslut.

Vad menas med ledig kapacitet?

Om ett företag har ledig kapacitet är en produkt lönsam att tillverka och sälja om täckningsbidraget är positivt. ... När det gäller att beräkna vilken eller vilka produkter som ska tillverkas i den trånga sektorn gäller regeln att den eller de som ger högst totalt täckningsbidrag väljs.

Vad betyder uppställning?

Uppställning är inom den svenska Försvarsmakten i allmänhet en samling av en fastställd enhet (grupp, tropp, pluton etc.), på en angiven plats och på en i förväg fastställd formering. Uttrycket nyttjas ofta som ett kommando varefter beordrad enhet intar en angiven formering.

Vad är produktionsresurser?

Produktionsprocess - För att kunna producera tjänster behöver företaget köpa in olika produktionsresurser (t. ... maskiner, inventarier, råvaror, anställdas arbetsinsatser, energi, olika andra tjänster, kapital osv.). Under en produktionsprocess förvandlas dessa resurser till tjänster som säljs till kunder.

Vad är en balans och resultatrapport?

Balansrapporten är till skillnad från resultatrapporten inte nollställd inför varje nytt räkenskapsår utan den följer med löpande under hela företagets livstid. Sammanfattningsvis så kan man se det som att balansrapporten visar verksamhetens ekonomiska ställning medan resultatrapporten visar verksamhetens prestation.

Vad ska ingå i en resultaträkning?

Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

Relaterade inlägg: