Vad är beslagtagen?

Innehållsförteckning

Vad är beslagtagen?

Vad är beslagtagen?

En polisman får ta föremål i beslag när han verkställer en husrannsakan (27 kap. Beslag kan företas mot såväl misstänkta som icke misstänkta förutsatt att föremålen som beslagtas skäligen kan antagas ha betydelse för utredningen om brott (27 kap. ... 1 § rättegångsbalken).

Kan beslagta?

Rätten för polisen att ta föremål i beslag finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB). För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott (27 kap 1 § RB). Dock kan även stöldgods och saker som kan tänkas komma förverkas.

När får man ta beslag?

Beslag får ske så snart en förundersökning är inledd. Det krävs att det finns en misstanke om ett konkret brott, men beslag får ske vid alla typer av brott. Det krävs också att det skäligen kan antas att telefonen eller datorn (eller dess innehåll) har betydelse för utredningen.

Varför tar man ett föremål i beslag?

För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet kan antas ha betydelse för brottsutredningen (27 kap. 1 § RB). I ditt fall har polisen alltså bedömt att mobilen och de andra sakerna kan behövas för att komma fram till om något brott har begåtts.

Vad får polisen beslagta?

Enligt Rättegångsbalken (RB) 27 kap 1 § får bl a föremål som ”skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott” tas i beslag, dock även stöldgods och saker som kan tänkas komma förverkas. Polisen får beslagta föremål som påträffas bl a vid en kroppsvisitation eller vid ett gripande (se RB 27 kap 4 §).

Vem får beslagta?

Vilka föremål får beslagtas? Vilket föremål som helst får inte tas i beslag. Enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken måste det i regel röra sig om ett föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott.

När ska ett beslag hävas?

Enligt 27 kap 8 § första stycket rättegångsbalken skall beslag omedelbart hävas om det inte längre finns skäl för beslag. I paragrafens fjärde stycke anges att ett beslag hävs av rätten eller, om beslaget inte har meddelats eller fastställts av rätten, av undersökningsledaren eller åklagaren.

Vem tar beslut om beslag?

ett beslut om beslag. Beslutet fattas av åklagare enligt 27 kap. 1 § tredje stycket samt 2 och 3 §§ rättegångsbalken.

Vad får tas i beslag?

Beslag kan bland annat läggas på föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott eller avhänts någon genom brott får tas i beslag. Vid mycket allvarliga brott där fängelse på sex år ingår i straffskalan kan beslag också läggas på sådant som blivit utbyte av brottet.

När får man ta saker i beslag?

Enligt Rättegångsbalken (RB) 27 kap 1 § får bl a föremål som ”skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott” tas i beslag, dock även stöldgods och saker som kan tänkas komma förverkas. Polisen får beslagta föremål som påträffas bl a vid en kroppsvisitation eller vid ett gripande (se RB 27 kap 4 §).

Relaterade inlägg: