Vad betyder begreppet likvärdighet?

Innehållsförteckning

Vad betyder begreppet likvärdighet?

Vad betyder begreppet likvärdighet?

Enligt de tre synonymordböcker som jag slog upp ordet i, är likvärdig synonymt med jämngod, jämspelt, jämförbar, jämbördig, kommensurabel, adekvat, analog, ekvivalent, i paritet, lika bra, likartad, synonym, likbetydande, lika gällande, ekvipollent och homolog.

Vad säger skollagen om likvärdighet?

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Hur kan likvärdighet tillgänglighet delaktighet skapas i olika situationer för individer utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv?

Den enskilde bör så långt som möjligt kunna vara delaktig i sin planering. Då behöver socialtjänstens olika verksamheter vara så tillgängliga som möjligt. I praktiken innebär det att så långt möjligt möta den enskilde på personens villkor. Tillgänglighet kan på så vis ses som en fråga om bemötande.

Hur skapar man likvärdighet?

skapar du likvärdighet i skolan

  1. Marknadsför din skola. Konkurrens mellan skolor har ofta en negativ inverkan på likvärdigheten. ...
  2. Gör en rättvis tjänstefördelning. Att lärarna inte räcker till kan vara en stor negativ faktor för likvärdigheten. ...
  3. Var transparent med din personal.

Vad betyder tillgänglighet inom specialpedagogik?

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet.

Vad menas med jämlikhet?

Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. ​Ordet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948.

Vad säger skollagen om särskola?

När en elev tas emot på försök i grundsärskolan ändras inte den ordinarie skolplaceringen. Om eleven efter mottagandet på försök vill gå tillbaka till grundskolan så har eleven rätt till det. ... Källor: 7 kapitlet 8 § skollagen, Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan sidan 29.

Vad säger skollagen om värdegrund?

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Hur kan likvärdighet skapas med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel?

Läromedlen i specialpedagogik behandlar kunskaper inom det specialpedagogiska området, där människors olika villkor för lärande och utveckling inom funktionshinderområdet är utgångspunkten. Tyngdpunkten i innehållet är på framtida personals möjligheter att skapa delaktighet, tillgänglighet och likvärdighet.

Vad är tillgänglig lärmiljö?

Vad menas med tillgänglig lärmiljö? Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga.

Relaterade inlägg: