Vad är trafikolyckor vanligast?

Innehållsförteckning

Vad är trafikolyckor vanligast?

Vad är trafikolyckor vanligast?

Fallolyckan är den absolut vanligaste olyckan som sker i samhället, även i trafikmiljö. En av tre trafikolyckor i Stockholms stad är en fallolycka. I de allra flesta fall skadas fotgängaren måttligt eller lindrigt. Olyckorna är starkt väderberoende och sker oftast pga halka.

När sker flest olyckor i trafiken?

På fredagar och lördagar sker flest dödsolyckor, därefter följt av söndagar. Den veckodag med minst dödsolyckor är måndagar.

Vilka krockar mest?

Män kör mer än kvinnor Två tredjedelar av olyckorna orsakades av bilar och taxibilar, men när man däremot tittar på risken per kilometer visar den att lastbilar är inblandad i fem gånger fler dödsolyckor än bilar.

Var är det störst risk att dödas eller skadas svårt?

Vägar med höga hastigheter och utan mitträcke är de absolut farligaste vägarna att köra på. Höga hastigheter innebär höga risker. När det går fel, går det väldigt fel och konsekvenserna blir förödande. Avsaknaden av mitträcke innebär också en stor fara, med hjälp av mitträcke kan de mest dödliga olyckorna undvikas.

Vilka veckodagar sker flest dödsolyckor i trafiken?

Måndagar är den dagen då det sker minst dödsolyckor i trafiken! Men fredagar och lördagar är de veckodagar där det sker flest dödsolyckor.

Under vilken period sker flest olyckor?

Risken för viltolyckor är som störst under oktober, november och december. År 2019 inträffade 22 2, alltså nästan 35 %, av alla rapporterade viltolyckor under perioden oktober-december. Flest olyckor med älg sker dock vanligtvis under perioden september-oktober.

Vilka krockar mest kvinnor eller män?

Under de senaste tio åren (2011-2020) har 71 % av de omkomna varit av manligt kön. Att män är så tydligt överrepresenterade kan förklaras med att de generellt tar större risker i trafiken än kvinnor.

Vilken grupp förekommer mest i olycksstatistiken?

80 % av alla som dör i bilolyckor är män. 65 000 viltolyckor med större djur (exempelvis älgar) sker årligen.

Vilken väg är störst risk att dö på?

Vägar med höga hastigheter och utan mitträcke är de absolut farligaste vägarna att köra på. Höga hastigheter innebär höga risker. När det går fel, går det väldigt fel och konsekvenserna blir förödande. Avsaknaden av mitträcke innebär också en stor fara, med hjälp av mitträcke kan de mest dödliga olyckorna undvikas.

Vilka löper störst minst risk för olyckor i trafiken?

Olika åldersgrupper. 18–19 år: Löper 5–6 gånger större risk att råka ut för en trafikolycka. 45–54 år: Har bäst reaktionstid och är inblandade i minst antal olyckor. 65–74 år: Är erfarna och anpassar körningen efter sina begränsningar (de undviker till exempel mörker och tät trafik).

Relaterade inlägg: