Vad är under beta?

Innehållsförteckning

Vad är under beta?

Vad är under beta?

Ett beta under ett innebär mindre volatilitet än marknaden i stort och ett beta över ett innebär större volatilitet. Beta beräknas endast utifrån tidigare resultat där man tittar på instruments historiska volatilitet och jämför denna med marknaden i stort.

Vad är skillnaden mellan beta och standardiserad beta?

Det intressantaste är det som står i rutan ”Coefficients”. Tolkningen är densamma som alltid i regressionsanalys. ... Vi ska därför använda oss av måttet ”Beta”, vilket är en standardiserad b-koefficient. I en bivariat regressionsanalys kan den gå mellan -1 (perfekt negativt samband) och +1 (perfekt positivt samband).

Vad säger Interceptet?

Interceptet visar vad det förväntade värdet är när de oberoende variablerna har värdet 0. Så när alla dina oberoende variabler har värdet 0 så kan man förvänta sig att individerna i din undersökning har 0 på den beroende variabeln. ... Det påverkar inte tolkningen av de andra variablerna.

Vad säger en regressionsanalys?

Regressionsanalys syftar till att visa effekten av en variabel (den oberoende variabeln) på en annan (den beroende variabeln). ... Regressionsanalys kan vara både bivariat och multivariat. I bivariat analys ingår endast två variabler – en oberoende variabel och en beroende variabel.

Är Residualerna Normalfördelade?

- Residualerna är förflyttade längst till vänster och lagda så att man kan förstå hur de är fördelade. - Det är avståndet till linjen som är det intressanta. - Residualerna ser väldigt normalfördelade ut.

Vad säger Regressionskoefficienten?

Korrelationskoefficienten säger inget om hur mycket regressionslinjen lutar utan den informerar bara om hur nära linjen som vårt stickprov ligger. Lutningen på linjen beskrivs av regressionskoefficienten (b i formel 1 högst upp på sidan).

Hur tolkar man Intercept?

A: Man ska bara tolka det som att interceptet (som också kan kallas konstanten, eller alfa-värdet) inte är signifikant skilt från 0. Interceptet visar vad det förväntade värdet är när de oberoende variablerna har värdet 0.

Relaterade inlägg: