Vad är af delen?

Innehållsförteckning

Vad är af delen?

Vad är af delen?

Administrativa föreskrifter, till vardags i bygg- och anläggningsbranschen kallat AF-del, är ett skriftlig dokument där man formulerar de krav man har som beställare när en entreprenad upphandlas.

Vad är AF inom bygg?

I en entreprenad som regleras med Allmänna Bestämmelser kan Administrativa Föreskrifter upprättas för att tydliggöra och avtala om särskilda förutsättningar som gäller för den specifika entreprenaden.

Vad ska finnas med i administrativa föreskrifter?

Administrativa Föreskrifter (AF) De Administrativa Föreskrifterna kan normalt innehålla: Företags- och personuppgifter om byggherre, beställare och projektörer samt en orientering om projektet. Föreskrifter om särskilda entreprenadföreskrifter (exempelvis hantering av ÄTA-arbeten etc.)

Hur fungerar AMA AF?

AMA är ett strukturerat referensverk enligt BSAB96, ett antal koder och rubriker för olika delar i ett byggnadsverk. ... I princip räcker det att i en teknisk beskrivning enbart ange kod och rubrik för att den AMA-texten ska gälla som föreskrift i projektet.

Vad ingår i ett förfrågningsunderlag?

Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav

  • krav på leverantören.
  • krav på varan eller tjänsten (även kallat teknisk specifikation eller kravspecifikation)
  • en modell för hur inkomna anbud ska utvärderas (tilldelningsgrund med tilldelningskriterier för anbudsutvärdering)
  • kontraktsvillkor.

Vad betyder Afd Bygg?

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

Vad är en ramhandling?

I byggbranschen brukar vi prata om Ramhandling, den blir till i detta skedet. Syncs uppgift i detta skede är att samordna den information som finns och konkretisera beställarens önsken/behov samt upprätta en budget för projektet. Ofta har arkitetkten ett finger med i spelet, det är ett skapande skede.

Vad menas med Pyramidregeln?

Pyramidregeln innebär att alla texter under en kod och rubrik gäller tillsammans med alla överordnade koder, oavsett om de är medtagna i beskrivningen eller inte.

Relaterade inlägg: