Vad menas med bevisvärdering?

Innehållsförteckning

Vad menas med bevisvärdering?

Vad menas med bevisvärdering?

Den princip som gäller i svensk processrätt. Den innebär att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering).

Hur gör domstolarna sin bevisvärdering?

Den lagstiftning som reglerar domstolarnas bevisvärdering är RB kap. 35, och i huvudsak § 1. Den har följande lydelse: Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.

Vad är Vittnesattester?

Skriftlig vittnesberättelse med anledning av inledd eller förestående rättegång.

Vad är Hjälpfakta?

Bevisvärdet av ett vittne kan påverkas olika omständigheter, så kallad hjälpfakta, ex stod vittnet nära vad den observerade eller stod den långt bort, var det mörkt på platsen eller var platsen belyst, var vittnet fokuserad på vad som skedde eller inte osv.

Vad är legal Bevisteori?

Den legala bevisteorin lagfästes i 1734 års lag och gällde fram till den nya rättegångsbalkens införande år 1942 och ersattes då av fri bevisvärdering. Legal bevisteori innebär att det i lag framgår vilka bevis som tillåts och hur de värderas i en rättegång.

Varför Omedelbarhetsprincipen?

Omedelbarhetsprincipen syftar till att ge domstolen det bästa bevisunderlaget. Vid införandet av principen angavs dock att muntlighet enbart är en metod för att åstadkomma en god rättegång och att det är naturligt att den får vika så snart övervägande skäl talar mot dess tillämpning.

Vem har bevisbördan i ett brottmål?

Inom civilrätten finns en praktisk, men inte konsekvent använd, regel som innebär att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Den som yrkar något måste med andra ord styrka sitt yrkande.

Varför finns Muntlighetsprincipen?

Muntlighetsprincipen är en konsekvens av omedelbarhetsprincipens krav på att rätten ska avgöra målet på vad de sett och hört under huvudförhandlingen -- detta då det anses svårare att vid lyssning tillgodogöra sig innehåll på skriftspråk jämfört med talspråk.

Vad är Hypotesmetoden?

Första gången prövas den mot ett positivt beviskrav och andra gången mot ett negativt. ... Här skiljer hypotesmetoden ut sig eftersom den endast prövar bevisningen gentemot ett negativt beviskrav, vilket kan leda till att bevisningen som utgör stöd för gärningsbeskrivningen inte granskas i tillräcklig omfattning.

Vad är Koncentrationsprincipen?

Koncentrationsprincipen, som hänger samman med omedelbarhetsprincipen, innebär att huvudförhandlingen i ett mål som regel ska ske utan avbrott ("fortgå i ett sammanhang"), och finns uttryckt i RB 43:11 (för tvistemål) samt 46:11 (för brottmål).

Relaterade inlägg: