Får Naturbete?

Innehållsförteckning

Får Naturbete?

Får Naturbete?

Utmärkande för fårs val av bete är att de hellre betar på torra betesmarker än på blöta områden. Fårens smala nos och kluvna läpp gör att de dels kan beta nära marken, dels kan beta mycket selektivt. De väljer i första hand späda, näringsrika växter och undviker det som förväxt. ... Får väljer i första hand späda växter.

Vad är en naturbetesmark?

Ängs- och betesmarkerna tillhör våra allra mest artrika marker och de är hem för hundratals växter, svampar, insekter och andra djur. ... Vissa kan ha gödslats eller dikats och kallas då kultiverade betesmarker. De som aldrig har gödslats eller påverkats av andra produktionshöjande åtgärder kallas för naturbetesmarker.

Hur många nötkreatur per hektar?

Hur många kor med kalv som du kan hålla per hektar naturbetesmark varierar med markens avkastning. Ett riktvärde kan vara 1,5 ko med kalv per hek tar på försommaren och en halvering, d v s 0,75 ko med kalv, på sensommaren då betestillväxten avtagit.

Hur många djur per hektar?

Ett normalt betestryck på en ge- nomsnittlig naturbetes- eller hagmark är runt 1,5 djur per hektar (diko med kalv av köttras). Detta gäller för för- sommaren och man bör minska djur- antalet under säsongens gång för att följa betenas avtagande tillväxt.

Får beteshage?

De är cellu- losaomvandlare och ger oss tillgång till energi som vi utan idisslare inte hade kunnat utnyttja. Av betesmark producerar fåren huvudsakligen kött, men även ull, päls och mjölk. Fårens bete ger också ett öppet landskap som gynnar den biologis- ka mångfalden. Det finns olika typer av betesmark.

Får sly?

Det finns äldre svensk forskning om slybekämpning på hyggen med får. Den visar bl a att får gärna äter de flesta former av sly, men att de ofta ratar al samt björk på mindre bördig mark. Efter ett några års betning är slyet borta för lång tid framöver.

Vad är naturbetesmarker bra för?

Välskötta naturbetesmarker ger ofta bra foder till sinkor och ungdjur. Här finns skugga från träd och mångfald av gräs och örter. Dessa marker kan också bidra till gårdens intäkter genom de miljöersättningar som finns för skötsel av naturbetesmarker. Naturbeten har varierat näringsinnehåll.

Vad är Vallbete?

Gräs- och klöversådd åker kallas vall och den är det viktigaste sättet att få vinterfoder till djuren som hö eller ensilage, och används också för bete. Speciellt mjölkdjur betar på gödslade vallar eftersom näringsvärdet är högre än på de flesta naturbetesmarker.

Hur många kor per hektar?

Mycket areal underlättar Om det finns 0,6 – 0,7 hektar per ko är det inga större svårigheter att tillgodose beteskra- ven för ekologisk produktion. Ofta används några stora fållor med fasta staket. I början av betesperioden används cirka 0,2 hektar per ko och i slutet går djuren på betydligt större ytor.

Hur många getter bör man ha?

För får och getter bör utrymmet för sjuka djur vara stort nog att rymma minst 1 djur per 50 djur i besättningen.

Relaterade inlägg: