Vad betyder BK 2?

Innehållsförteckning

Vad betyder BK 2?

Vad betyder BK 2?

En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. i de "lokala trafikföreskrifterna" för att ta reda på fakta. De som kör tunga fordon måste känna till dessa skyltar.

Vad menas med BK väg?

Bärighetsklass (BK) är den klassificering som används för att gradera bärighet. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. ... Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK2 Max 51,4 tons bruttovikt.

Vad gäller på BK3 väg?

För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större. Dock med tillägg på 0,25 ton för varje 0,2m som axelavståndet överstiger 22,0 meter. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre.

Vad betyder BK 1?

Det allmänna vägnätet är indelat i fyra klasser, bärighetsklass 1 (BK 1), bärighetsklass 2 (BK 2), bärighetsklass 3 (BK 3) och bärighets- klass 4 (BK 4). På BK 1- och BK 4–vägnätet tillåts högre for- donsvikter som bland annat överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EU:s bestämmelser.

Vad menas med begränsat axeltryck?

C23. Begränsat axeltryck. Denna skylt talar om vad som är det maximala axeltrycket för ett fordon för att passera, i detta fall 6 ton, och den finns i FN-konventionen, och i de flesta länder i Europa. Den sätts upp på en del mindre vägar med begränsningar i bärighet eller på lite svagare broar.

Vilka olika Bärighetsklasser har vägnätet?

Här kan du läsa om de bärighetsklasser som det svenska vägnätet är indelat i. Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser....Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser.

  • bärighetsklass 1 (BK1)
  • bärighetsklass 2 (BK2)
  • bärighetsklass 3 (BK3)
  • bärighetsklass 4 (BK4).

Vad menas med axeltryck?

Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget.

Vad får Boggitrycket vara på en BK 1 väg?

– Den tyngsta fordonskombination som tillåts på de starkaste vägarna, BK1, är 60 ton. Maximalt tillåtet axeltryck är 10 ton och boggitryck 18 ton.

Vad är max Trippelaxeltryck på BK3 väg?

Max trippelaxeltryck Trippelaxel är det när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd mellan den första och den tredje axeln än 5,0 meter. Om avståndet mellan den första och den tredje axeln är mindre än 260 cm får trippelaxeltrycket inte överstiga 21 ton för BK 1, 20 ton för BK 2 eller 13 ton för BK 3.

Hur många procent är BK1?

Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar.

Relaterade inlägg: