Hur ser barnhälsovården ut idag?

Innehållsförteckning

Hur ser barnhälsovården ut idag?

Hur ser barnhälsovården ut idag?

Företrädare för barnhälsovården har efterfrågat riktlinjer och rekommendationer på nationell nivå. Syftet med den här vägledningen är att bidra till utvecklingen av en likvärdig barnhälsovård över landet.

Vad är huvudmålen för barnhälsovårdens uppdrag?

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn, samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Hur många barn per BVC sköterska?

Hälften av alla BVC har mellan 43 och 60 nyfödda per BHV- sjuksköterska. Ett önskvärt samband, för att kunna erbjuda insatser i BHV-programmet efter behov, är att ju större vårdbehovet är desto färre barn per BHV-sjuksköterska och vice versa.

Vad menas med barnhälsovård?

Barnhälsovården erbjuder hälsobesök och vaccinationer för barn 0-6 år. Alla barn i Sverige erbjuds hälsovård som är gratis och frivillig. Barnhälsovården arbetar för att barnet skall få bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa. Barnet erbjuds sin hälsovård på barnavårdscentralen (BVC).

När ska man kontakta mödravården?

0-14 dagar första besöket. Första kontakten med BVC brukar vara att sjuksköterskan kontaktar dig efter att hen fått information om att ni har kommit hem från BB. Ibland är det du som kontaktar BVC när ni har kommit hem. Den första träffen med BVC brukar ske en-två veckor efter att ni har kommit hem.

Vad är syftet med Utvecklingsövervakning på BVC?

Syftet med utvecklingsövervakning på BVC är att sätta in stöd, inte att i första hand nå en diagnos. Det hälsofrämjande perspektivet ska genomsyra även denna del av barnhälsovårdsarbetet.

Vad är specifikt för vårdandet av barn?

Barn har större möjligheter att samarbeta om de i förväg får veta vad som ska hända. ... Barn har också rätt att få information om och vara delaktiga i sin egen vård. Det innebär bland annat att barnet ska få information så att hen förstår, och att hen ska få ställa frågor och uttrycka sin åsikt.

Vad kostar BVC?

BVC är en förkortning för Barnavårdscentral och där arbetar barnsjuksköterskor och/eller distriktssköterskor. Det är helt frivilligt att gå på BVC och det kostar ingenting. Du väljer själv vilket BVC ni ska tillhöra inom det länet ni bor.

Vilka arbetar på BVC?

För barnets hälsa På BVC träffar ni antingen en distriktssjuksköterska eller en barnsjuksköterska. Ibland träffar ni en läkare, som antingen är allmänläkare eller barnläkare. Många BVC har också tillgång till en psykolog. BVC kan tidigt upptäcka hälsoproblem, sjukdomar eller funktionsvariationer hos barn.

Vad gör en BVC sjuksköterska?

Enligt Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården (1) är barnhälsovårdens, och därmed BHV–sjukskötersketjänstgöringens, mål att: Främja barns hälsa och utveckling. Förebygga ohälsa hos barn. Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Relaterade inlägg: