Vad är Lättvatten?

Innehållsförteckning

Vad är Lättvatten?

Vad är Lättvatten?

Lättvattenreaktor (LWR) är en kärnreaktor som använder lättvatten, det vill säga vanligt vatten (H2O), som kylmedium och moderator. ... Vattnet är avjoniserat och därmed mycket rent.

Hur fungerar en kokvattenreaktor?

Kärnklyvningen alstrar värme som får vattnet att koka och ånga att bildas. Ångan leds till turbinanläggningen och får turbinen att rotera. Generatorn är kopplad till turbinens axel och alstrar elenergi vid rotationen. Ångan från turbinen kyls ner och omvandlas till vatten i kondensorn med hjälp av havsvatten.

Vad är en Bränslehärd?

Bränslehärden är en del av reaktorns säkerhetssystem. Om moderatorn i formen av vatten skulle försvinna och därmed kylningen så skulle bränslehärden börja smälta. I en reaktor transporteras ångan från turbinen till en kondensorn. ... Vattnet värms till ånga som leds till turbinen.

Vad är skillnaden mellan kokvattenreaktorer och tryckvattenreaktorer?

En tryckvattenreaktor fungerar i princip på samma sätt som en kokvattenreaktor. Största skillnaden mellan en tryckvattenreaktor och en kokvattenreaktor är att vattnet inte kokar i reaktortanken i en tryckvattenreaktor.

Vad gör en kondensator i ett kärnkraftverk?

Med havsvatten kyls ångan till vatten i kondensorn. ... De heta rören kokar vattnet i ånggeneratorn till ånga som driver turbinen. Den i sin tur driver generatorn där el alstras. Med havsvatten kyls ångan till vatten i kondensorn.

Vad gör styrstavar i ett kärnkraftverk?

Styrstavarna innehåller ämnet bor som absorberar neutroner. Därmed minskar mängden kärnklyvningar. Vid ett snabbstopp skjuts alla styrstavar in samtidigt. De skjuts in mellan de fyra meter långa bränsleelementen.

Hur fungerar en kondensor i ett kärnkraft?

När atomkärnorna i uranbränslet klyvs uppstår värme, som kokar vattnet i reaktortanken. Det kokande vattnet bildar ånga som driver turbinen. ... Med havsvatten kyls ångan till vatten i kondensorn. Vattnet pumpas sedan tillbaka till reaktorn och värms på nytt.

Hur fungerar en moderator?

Moderator. U kännetecknas av att det har hög benägenhet att klyvas av långsamma neutroner, men endast liten benägenhet att klyvas av snabba neutroner. Moderatorns uppgift i reaktorn är att bromsa (moderera) snabba neutroner till en "lagom" låg hastighet så att klyvningsprocessen kan ske med en tillräcklig intensitet.

Hur fungerar ett kärnkraftverk enkel förklaring?

Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen. Det handlar om att koka vatten så att ånga bildas som driver en turbin. På turbinen sitter sedan en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

Vad händer vid en härdsmälta?

Härdsmälta är en allvarlig härdskada som innebär att kärnbränslet blir så varmt att hela eller delar av reaktorhärden smälter. Detta kan inträffa om härden inte kyls. Normalt kyls reaktorhärden med vanligt vatten.

Relaterade inlägg: