Vad säger lagen om arbetsplatsträffar?

Innehållsförteckning

Vad säger lagen om arbetsplatsträffar?

Vad säger lagen om arbetsplatsträffar?

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete står att det är praktiskt att i det systematiska arbetsmiljöarbetet utveckla de former för samarbete som redan finns, till exempel arbetsplatsträffar.

Vad säger lagen om Apt?

Medbestämmandelagen säger att arbetsgivaren ska informera om förändringar i verksamheten och arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna. På arbetsplatsträffarna, APT, har personalen också chansen att komma med synpunkter och idéer.

Vad ska man göra på APT?

A PT, kort för arbetsplatsträff, ger dig som anställd möjlighet att påverka på arbetsplatsen. Här träffas du, dina kollegor och chef för att diskutera frågor som är aktuella på er arbetsplats, och förhoppningsvis kunna komma fram till lösningar på eventuella problem eller utmaningar.

Vad är ett Verksamhetsmöte?

Verksamhetsmöten är olika former av möten för att driva den dagliga verksamheten framåt. Verksamhetsmöten fyller en viktig funktion, eftersom det oftast är här de anställda på allvar kan påverka den egna verksamheten och vardagen.

Måste man ha personalmöten?

Du ska ha det bra på jobbet En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer. Det innebär att sådant som scheman, personalmöten och arbetsplatsträffar är en del av arbetsmiljön jämsides med nödutgångar, bra ventilation och skyddsutrustning.

Har man rätt till APT?

Du och alla andra anställda ska ha möjlighet att delta i både verksamhetsutvecklingen och den egna kompetensutvecklingen. Ni ska ha inflytande på tre nivåer: ... Arbetsplatsträffar (APT), där alla anställda ska vara med och få chansen att ta upp olika frågor och problem.

Vad ska man prata om på APT?

Fokus på APT är gemensam dialog om utmaningar i och utveckling av verksamheten, på arbetsplatsen och dess arbetsmiljö. Förutsättningar för en givande dialog är tid och utrymme. Med fördel kan därför ren information ges på andra sätt till medarbetarna än vid APT:n.

Får man betalt för Apt?

Ja, men det beror på vilken a-kassa du tillhör och hur mycket du vill stämpla. De tittar på hur mycket inflytande du har över verksamheten.

Vad är syftet med apt?

På en arbetsplatsträff, APT, har chef och samtliga medarbetare en gemensam dialog kring frågor som rör utveckling av verksamheten, arbetsplatsen och dess arbetsmiljö. APT är ett forum för delaktighet och inflytande för alla medarbetare och där samtliga förväntas att bidra.

Hur ofta behöver man ha Apt?

Oftast har man APT en gång i månaden. Större arbetsgivare brukar ha ett lokalt samverkansavtal som kan reglera antal träffar. My Sternberg menar att APT kan vara ett verktyg för att uppfylla både medbestämmandelagen – som säger att arbetsgivaren ska informera om förändringar i verksamheten – och arbetsmiljölagen.

Relaterade inlägg: