Vad är en bärlina?

Innehållsförteckning

Vad är en bärlina?

Vad är en bärlina?

Skillnad mellan bärlina och golvregel är egentligen enkelt. Plintarna ställs i så kallade plintrader. I plinten fästs en balksko i vilken man trär träbalkar som kallas för bärlinor. Ovanpå bärlinorna lägger man sedan golvreglarna.

Vad gör en bärlina?

En krypgrund bär upp huset. ... Ifall avståndet mellan krypgrundens balkar (yttersta balkarna – de sk grundbalkarna) är större än vad som rekommenderas (olika för olika typer av hus, olika laster mm) så kan man behöva bära av mellan grundbalkarna. Där kommer bärlinan in. Man kan säga att det är en grundbalk inne i grunden.

Hur tjock bärlina?

Bärlinor ska gärna vara 45x170 mm för att ge ett riktigt stabilt golv. Behöver du ha klenare dimension för att det inte ryms i höjdled kan du kompensera med fler stödjepunkter.

Hur många bärlinor altan?

Avståndet mellan bärlinorna bör inte överstiga 2,5 m. Ska du bygga en större altan gjuter du flera plintar för en eller flera bärlinor. Golvbjälkarna har måttet 45x145 mm och skruvas fast med avståndet cc 60 (från cen trum på den första regeln till centrum på den andra, ska av ståndet vara 60 cm).

Måste man ha bärlina?

Altanens tänkta höjd över marken avgör hur höga stolparna behöver vara. ... Ska man bygga ett räcke runt altanen kapar man inte stolparna utan låter dem sticka upp drygt 1 meter. Om nivåskillnaden mellan altanens golv och marken inte är så stor kan man ibland lägga bärlinan direkt mot plintarna.

Vad betyder altanen?

En altan (latin, altus "hög") är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och otäckt uteplats försedd med balustrad eller räcke. I motsats till en balkong som kragar ut från en byggnad, vilar altanens eventuella överbyggnad på pelare, kolonner eller stolpar.

När används plintar vid grundläggning?

Metoden med öppen plintgrund används vid grundläggning av mindre byggnader. ... Öppna plintgrunder brukar vara helt öppna, det vill säga uteluften kan fritt röra sig under bjälklaget. Plintar är normalt 1–2 m långa, men kan ibland vara upp till 5 m.

Hur bygger man en altan med plintar?

Bygga altanplintar – steg för steg

  1. Markera upp altanens tänkta storlek och kryssmät. Diagonalerna ska vara lika långa.
  2. Gjut plintar med hjälp av våra gjutrör, alternativt gräv ner färdiga plintar. ...
  3. Var noggrann och väg av med ett långt vattenpass. ...
  4. Skruva därefter fast trallbrädorna.

Hur tjocka reglar till altan?

Reglarna (bärlinor) är normalt 45 mm tjocka och i höjderna 145, 1 mm. Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver.

Hur djupt ska man sätta plintar?

Består jorden av grus och sten räcker det med ett djup på 50–70 cm, ett mått de flesta färdiga plintar har. Är jorden mullrik och porös måste hålet vara djupare, varför det då kan bli aktuellt att gjuta egna plintar som kan måttanpassas. Målet är att plintarna står stadigt och om möjligt når frostfritt djup.

Relaterade inlägg: