Vad är en byggrätt?

Innehållsförteckning

Vad är en byggrätt?

Vad är en byggrätt?

En fastighets byggrätt definieras av den detaljplan med bestämmelser som gäller för fastigheten. I bestämmelserna framgår vad fastigheten ska användas till och hur den får bebyggas.

Vad är byggrätt ovan mark?

Byggrätten anges i kvadratmeter bruttoarea ovan mark och mäts i enlighet med Svensk Standard (SS 21054:2009). Med ”ovan mark” menar man att golvet i den närmaste våningen ovanför markplanet ska ligga mer än 1,5 m över den omgivande marken (1 § SKVFS 2015:4).

Hur får man reda på byggrätt?

Ta reda på uppgifter som berör din fastighet Utredningen visar bland annat fastighetens vägrätter. Uppgifter om byggrätt får du hos kommunen. Det är också möjligt att fastigheten saknar vägrätt, att vägrättens bredd är oklar eller att dess läge är oklart.

Vad är Huvudhandlingar?

Ritningar som redovisar byggnadens plan och form ingår i huvudhandlingar och i slutet av projekteringen utgör underlag till bygghandlingar. Delar av huvudritningar ingår i ansökan om bygglov.

Vad räknas som Byggnadsarea?

Byggnadsarea förkortas BYA. Byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken. Antalet våningar spelar ingen roll. Det är ytterväggarnas eller byggnadsdelens utsida som räknas in i byggnadsarean, ej grundkonstruktionen.

Vad menas med Byggnadsarea?

Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken, antalet våningar har alltså ingen betydelse. Här nedan hittar du vad som ska tas med och inte vid beräkning av detta mått.

Hur mycket byggrätt?

Med byggrätt menas en byggnads totala area på alla våningsplan ovan mark, inklusive ytterväggar. Om du inte vet vad din byggnad har för byggrätt använder du en schablon som är 1,25 gånger boarean (BOA) för bostäder och för lokaler en schablon som är 1,20 × den sammanlagda ytan av lokaler (LOA).

Hur tar man reda på detaljplan?

Du kan hitta detaljplanen för din fastighet i vår e-tjänst. Vissa förändringar eller nya byggnader stämmer inte med gällande detaljplan. Då kan stadsbyggnadsnämnden ta beslut om en ny detaljplan. Du kan se vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet i vår e-tjänst.

Hur hittar man detaljplan?

Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen.

Vad innebär en projektering?

Uppförandet av ett byggnadsverk, exempelvis ett flerbostadshus, föregås av ett projekteringsskede som kan vara mer eller mindre omfattande. Projekteringen innebär att ritningar tas fram för att kunna ansöka om bygglov, och som instruktion för själva byggarbetet.

Relaterade inlägg: