Vad är en Avstyckningsplan?

Innehållsförteckning

Vad är en Avstyckningsplan?

Vad är en Avstyckningsplan?

Avstyckningsplanerna visade hur marken skulle indelas i fastigheter utanför stadsplanelagt område. Prövningen i avstyckningsplanen inskränktes till att ta hänsyn till behovet av mark för lämpliga trafikleder och parker samt till att vid behov se till att ledningar kunde anordnas.

Vad är syftet med en detaljplan?

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Vad innebär inom detaljplan?

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande. ... En detaljplan ger en garanterad byggrätt för fastighetsägare inom planområdet under en viss tid, den så kallade genomförandetiden.

Vad innebär byggnadsplan?

En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Vad menas med genomförandeplan detaljplan?

Genomförandetid är den tid som detaljplanen inte får ersättas med en ny detaljplan. Har en detaljplan genomförandetiden 15 år får kommunen inte göra en ny detaljplan för området eller del av området. . Max genomförandetid är 15 år men kortare tider får sättas.

Vad är allmänna ändamål?

Enligt detaljplanen får fastigheten användas för allmänt ändamål, vilket innebär att stat, landsting och kommun får använda fastigheten.

Vad är syftet med genomförandetid?

Genomförandetid. Varje detaljplan har en genomförandetid på minst 5 år och högst 15 år från att den har vunnit laga kraft. Under genomförandetiden finns en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla men kommunen kan ersätta, ändra eller upphäva planen.

Vad innebär Plusmark?

Färgfälten kan kompletteras med till exempel prickmark (vilket innebär att byggnader inte får uppföras) eller så kallad plusmark/kryssmark. ... Till exempel reglerar bestämmelsen ”p” byggnaders placering och ”e” hur stor del av ett område som får bebyggas (utnyttjandegrad).

Relaterade inlägg: