När reviderades läroplanen för gymnasiet?

Innehållsförteckning

När reviderades läroplanen för gymnasiet?

När reviderades läroplanen för gymnasiet?

Den kommer det nya formuleringar om skolans arbete med värdegrund i läroplanernas inledande delar. De gäller för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux.

Vad är Gy11?

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 20) är en läroplan med mera som innebar omfattande förändring av Sveriges gymnasieutbildning. Reformen gällde från och med läsåret 2011/2012. Elever som påbörjat sin gymnasieutbildning under läroplanen från 1994 fortsatte med den.

Vilka dokument styr gymnasiet?

Gymnasieförordningen, läroplanen och programmålen konkretiserar skollagens bestämmelser. Ämnes- och ämnesområdesplanerna styr undervisningen i ett enskilt ämne eller ämnesområde. Rektorer, lärare och annan skolpersonal behöver använda alla dokumenten.

Vad heter läroplanen för grundskolan?

Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet - Skolverket.

Vilka fyra delar består läroplanen för gymnasieskolan av?

Läroplan för gymnasieskolan

 • 1 Skolans värdegrund och uppgifter.
 • 2 Övergripande mål och riktlinjer. ...
 • 2.1 Kunskaper. ...
 • 2.2 Normer och värden. ...
 • 2.3 Elevernas ansvar och inflytande. ...
 • 2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv. ...
 • 2.5 Bedömning och betyg. ...
 • 2.6 Rektorns ansvar.

Vad är det för kursplaner?

En kursplan och en utbildningsplan är föreskrifter för utbildningen som anger villkoren för att antas till och genomföra kursen. Högskoleförordningen anger vad en kurs- respektive utbildningsplan ska innehålla.

När reviderades Lgy11?

I och med att gymnasieskolan infördes kom en ny läroplan för gymnasiet, Lgy70. Den fick tillägg och reviderades ett antal gånger men en ny officiell läroplan kom först 1994, Lpf94. Den senaste läroplanen kom 2011, kallad Lgy11, eller Gy11 (Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 2019).

Vilka dokument styr skolans verksamhet?

Det finns åtskilliga författningar som styr verksamheten men de lagar, förordningar och föreskrifter som främst styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet är:

 • Skollagen. ...
 • Läroplaner. ...
 • Föreskrifter. ...
 • Diskrimineringslag. ...
 • Kommunallagen. ...
 • Förvaltningslagen. ...
 • Offentlighets- och sekretesslagen.

Relaterade inlägg: