Vad är SIADH?

Innehållsförteckning

Vad är SIADH?

Vad är SIADH?

SIADH innebär hyponatremi som beror på ett ökat totalvatten och minskad natriumkoncentration i kroppen. Trots låg serumosmolalitet, < 270 mOsm/kg, är antidiuretiskt hormon (ADH/vasopressin) detekterbart i plasma, vilket medför att urinen inte är maximalt utspädd.

Vad är Hypernatremi?

Hypernatremi uppstår när mängden natrium i kroppen är förhållandevis hög i relation till kroppens vattenmängd. Detta uppstår vid ren vattenförlust, vid förlust av hypotona kroppsvätskor (lägre osmolalitet än plasma) och vid snabb tillförsel av vätskor innehållande stor mängd natrium.

Varför hjärnödem vid hyponatremi?

Vid akut hyponatremi leder den minskade osmolaliteten extracellulärt till ett vatteninflöde i cellerna som obehandlat kan resultera i livshotande hjärnödem. Vissa patientgrupper är mer känsliga för att utveckla hjärnskador på grund av ödem. Det gäller till exempel barn, kvinnor i fertil ålder och patienter med hypoxi.

Varför får man saltbrist?

Hyponatremi är ett allvarligt tillstånd då halten av natriumjoner i blodet är för låg, att man har saltbrist. Tillståndet kan ha olika grundorsaker varav många har gemensamt att mängden vätska (vatten) i blodet är för stor relativt mängden natrium, vilket leder till utspädning av natriumhalterna.

Vad menas med hyponatremi?

Hyponatremi defineras som en S-Na-koncentration < 135 mmol/L. Hyponatremi är en vanlig elektrolytrubbning. Den förekommer i upp till 15-30 % av alla sjukhusvårdade patienter. Sjukhusvårdade patienter med hyponatremi har en förlängd vårdtid samt ökad mortalitet som är relaterad till graden av hyponatremi.

Vad händer vid lågt Natriumvärde?

Vad är ett lågt natriumvärde (Hyponatremi)? Ett lågt natriumvärde, också kallat hyponatremi, kan bero på ett flertal faktorer. Den vanligaste orsaken är ökat vätskeintag som ger en ökad utspädning av natrium i kroppen och ökad förlust av natrium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning.

Hur behandlar man hyponatremi?

Korrigeringen sker i första hand via vätskekarens t ex 700-1000 ml vätska per dygn (oralt + parenteralt) eller genom behandling med läkemedel (se nedan). Korrigering av S-Na skall ske långsamt, < 0.5 mmol/L per timme eller 8-12 mmol per dygn.

Vad innebär lågt natrium?

Vad är ett lågt natriumvärde (Hyponatremi)? Ett lågt natriumvärde, också kallat hyponatremi, kan bero på ett flertal faktorer. Den vanligaste orsaken är ökat vätskeintag som ger en ökad utspädning av natrium i kroppen och ökad förlust av natrium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning.

Varför får man kaliumbrist?

Låga halter av kalium i blodet kallas hypokalemi. Du kan inte själv känna att du har kaliumbrist. Däremot kan kaliumbrist göra att du blir trött och orkar mindre men det är mycket vanligare att dessa symtom beror på något annat.

Hur snabbt får natrium stiga?

Kronisk hyponatremi Vid stabil långsam ökningtakt kan provtagningen glesas ut. Mycket långsam korrigering. P-Natrium som får öka maximalt 0,4 mmol/l per tim. Detta motsvarar ökning av P-Natrium med maximalt 8 mmol första dygnet och maximalt 18 mmol under första 48 timmarna.

Relaterade inlägg: