Hur genomförs ett arvskifte?

Innehållsförteckning

Hur genomförs ett arvskifte?

Hur genomförs ett arvskifte?

Efter bouppteckningen kan dödsbodelägarna skifta boet. Det innebär att ni delar upp tillgångarna mellan varandra som ni själva önskar eller som det står angivet i ett eventuellt testamente. När ni skiftar boet så kallas det att ni gör ett arvskifte.

Vem ärver lösöre?

Om det inte finns ett testamente ska arvet fördelas efter lag dvs. enligt arvsordningen i ärvdabalken. Hur lösöret ska fördelas mellan arvingarna är upp till dem, antingen kan allt lösöre säljas och sedan skiftas mellan arvingarna eller kan lösöret fördelas direkt.

Vilka kan vara Förrättningsman?

Nästan alla får vara förrättningsmän, t. ex. får en make eller annan anhörig till en dödsbodelägare eller efterarvinge vara förrättningsman. Även en särskild bouppteckningsförrättare som utsetts av Skatteverket får vara förrättningsman (20 kap.

Vad ska stå i ett arvskifte?

I arvskifteshandlingens innehåll framgår hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas. En arvskifteshandling baseras på den bouppteckning som tidigare skickats till Skatteverket tillsammans med andra relevanta handlingar, exempelvis testamente, gåvobrev och tidigare avliden makes/makas bouppteckning.

Relaterade inlägg: