Har en chef tystnadsplikt?

Innehållsförteckning

Har en chef tystnadsplikt?

Har en chef tystnadsplikt?

Offentligt anställda omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. I 21 kap. OSL innehåller regler om tystnadsplikt och sekretess till skydd för arbetstagaren. Oavsett om din chef omfattas av en lagreglerad tystnadsplikt eller ej ska denne iaktta god sed på arbetsmarknaden.

För vilka på arbetsplatsen gäller tystnadsplikten?

Sekretessen gäller i all verksamhet och för all personal, även vikarier och praktikanter, men inte för praoelever. Brott mot tystnadsplikten kan medföra straffansvar enligt 20 kap. 3 § brotts- balken (1962:700), vilket kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.

Har arbetsgivaren tystnadsplikt i rehabiliteringsärenden?

I rehabiliteringsärenden gäller tystnadsplikt. Arbetsgivaren kan dock med medarbetarens samtycke ta kontakt med vårdgivare. Arbetsgivaren har inte automatiskt rätt att få ta del av sjukskrivningsorsak, vilken diagnos eller sjukdom den anställde har. ...

Får arbetsgivare berätta om sjukskrivning?

Svar: Uppgifter om hälsa är enligt dataskyddslagstiftningen känsliga personuppgifter. Uppgifterna kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Det är som utgångspunkt förbjudet för arbetsgivaren att behandla känsliga personuppgifter.

Vilken domstol dömer brott mot tystnadsplikt?

Att avslöja en meddelare som vill vara anonym kan alltså utgöra brott mot tystnadsplikten. Enligt TF 9 kap §1 -3 är JK ensam åklagare i mål som gäller brott mot bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen.

Kan arbetsgivare kräva tystnadsplikt?

Arbetsgivare kan kräva tystnadsplikt rörande den information som lämnas till fackliga representanter inom ramen för deras uppdrag. För att tystnadsplikt ska gälla ska den förhandlas. Om inte parterna kommer överens om tystnadsplikten kan frågan avgöras i domstol.

Relaterade inlägg: