Har en lärare tystnadsplikt?

Innehållsförteckning

Har en lärare tystnadsplikt?

Har en lärare tystnadsplikt?

För skolan gäller olika sekretess för olika typer av personal. ... Lärares vanliga undervisning omfattas däremot inte av sekretess. Men en lärare kan bli indragen i sekretessärenden med svagare sekretess inom den övriga elevvården. För enskilda förskolor och skolbarnsomsorg finns regler om tystnadsplikt i skollagen.

Vad innebär tystnadsplikt för lärare?

Sekretess och tystnadsplikt innebär att du inte får röja sådant som gäller enskilda elevers personliga förhållanden. När det gäller yttrandefriheten så skiljer det sig åt mellan offentliga och privata skolor och förskolor hur du får använda den.

Har skolsköterskan tystnadsplikt?

Du har rätt att träffa någon som jobbar på elevhälsan utan att dina lärare, föräldrar eller andra vårdnadshavare får veta det. De som jobbar där berättar inte för andra personer vad ni pratar om. De har så kallad tystnadsplikt.

Har skolan tystnadsplikt?

Sekretess inom skolan regleras i första hand i 7 kap. 9 § sekretesslagen. ... Där gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon som står honom eller henne nära lider men om uppgiften röjs.

Relaterade inlägg: